Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-180/11.08.2023 г. относно ПУП на парцел II-124, кв. 44 по плана на ЦГЧ на гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-180

гр. Троян, 11.08.2023 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на страница 222 в брой 69 от 11.08.2023 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцел II-124 (поземлен имот с идентификатор 73198.504.124 по КККР на гр. Троян) в кв. 44 по плана на ЦГЧ на гр. Троян с цел обособяване на УПИ II-124 – „За ниско жилищно застрояване“, като част от уличната регулационна линия се коригира по северната граница на имоти с идентификатори 73198.504.55 и 73198.504.124. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     (П)

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Последна промяна: 08:12, 14 Август 2023
Разглеждания: 181

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook