Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ- 168 от 31.07.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Каролина * Попова от гр. София, записан като собственик поземлен имот с идентификатор 53707.501.9531 по кадастралната карта на с. Орешак.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ- 168

гр. Троян, 31 . 07 . 2023г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план за застрояване и регулация, за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцели IХ-1267,1268 и VIII-1268,1730 в кв. 62А и ХV- „За битово заведение и хан“ в кв. 62Б по плана на с. Орешак,  като за имот с идентификатор 53707.501.589 се обособи нов УПИ VIII-589, отреден „За жилищно застрояване“, в устройствена зона „Жм“, съгласно действащия ОУП на община Троян. Премахва се улица между ОТ 186а-192. Сливат се квартал 62А и част от квартал 62Б в нов квартал 96. Променя се регулацията на улица с ОТ 186А-320-196 към новообособения кв. 96, без да се променя оста иНа основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31, служ. тел.: 0670/6-80-55.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Последна промяна: 15:17, 3 Октомври 2023
Разглеждания: 162

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook