Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-167 от 16.08.2022 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел I-1818 в кв. 87 по плана на гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-167

гр. Троян, 16.08.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 66 от 16.08.2022 г. е обнародвано обявление относно Решение № 725 от протокол № 33/28.07.2022 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцел I-1818 в квартал 87 по плана на град Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.505.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян), като се обособява урегулиран поземлен имот (УПИ) I-131 по имотни граници с отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м и се променя част от уличната регулация с осови точки 521-520-522.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ пред Административния съд Ловеч.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Последна промяна: 09:50, 17 Август 2022
Разглеждания: 404

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook