Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-165/25.07.2023 г. относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел I, кв. 193, гр. Троян и ПУР с нови о.т. 2122, 2123, 2124, 2125 и 2126

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-165

гр. Троян, 25.07.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че на страница 76 в брой 61/18.07.2023 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано обявление относно Решение № 1022 по протокол № 43/29.06.2023 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцел I – „Завод за вита мебел „Н. Белоянис“ в кв. 193 по регулационния план на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.511.257 по КККР на гр. Троян), като се обособява УПИ I-257 – „За производствена дейност и ФЕЦ“ и план за улична регулация (ПУР), като се продължава уличната регулация от осова точка (о.т.) 906 с нови о.т. 2122, 2123, 2124, 2125 и 2126 до о.т. 1243. Планът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     (П)

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Последна промяна: 15:58, 25 Юли 2023
Разглеждания: 124

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook