Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-163 от 20.07.2023 г.

ОБЯВА

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, обявява, че в Държавен вестник бр. 69 от 11.08.2023г. е обнародвано:  на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на с. Орешак на парцели ХХХVІІІ-375, LХІ-377,386,1744 и LХ-385, кв. 15 по плана на с. Орешак, като за имоти с идентификатори №№ 53707.504.220 и 53707.504.222  се урегулират нови УПИ ХХХVІІІ-220,222 „За жилищно застрояване и обслужване“ и УПИ ХLV-222 „За жилищно застрояване и обслужване“, имот с идентификатор 53707.504.219 се присъединява към парцел LХ-385, кв. 15 и се променя трасето на улица с ОТ 60-61 като се създава нова улица с ОТ 60а-61б-61а.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

 

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

Файлове и ресурси

Последна промяна: 09:55, 1 Септември 2023
Разглеждания: 86

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook