Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-152/03.07.2023 г. относно ПУП – ПРЗ на УПИ IV-353,355, кв. 270, I и II микрорайон, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-152

гр. Троян, 03.07.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ на страница 106 в брой 56/30.06.2023 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на УПИ IV-353,355 в кв. 270 по плана на I и II микрорайон на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.506.723 по КККР на гр. Троян), с цел обособяване на нов УПИ ХХХ-723 – „За ниско жилищно застрояване“. Премахва се трасето на проектна улица с осови точки (о.т.) 1256-1257 и се обособяват от север задънена улица с о.т. 1259-1258 и от юг задънена улица с о.т. 1254-1255-1256, осигуряваща транспортен достъп до новообособения УПИ ХХХ-723. Новите задънени улици са с ширина 6 м, включваща 4,5 м платно и 1,5 м едностранен тротоар. Закриват се квартал 270 и парцел V-359 в него, а парцел I-350 се преномерира в XXVII-350, II-352 в XXVIII-352, III-354 в XXIX-354, IV-353,355 в XXX-723, VI-377 в XXXI-377 и VII-351 в XXXII-351, всички преминавайки в квартал 151. Променят се границите на УПИ XI-356, XII-357, XIII-358, XIV-359, XV-372 и XXII-374. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     (П)

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Последна промяна: 08:08, 4 Юли 2023
Разглеждания: 253

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook