Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-146 гр. Троян от 22.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Цоко * Узунов , адрес: ………. ********,   записан като собтвеник на поземлен имот с идентификатор 21590.11.1 по кадастралната карта на с. Добродан.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-146

гр. Троян, 22.06.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 813/22.06.2023 г. на Кмета на Община Троян, е одобрен  Подробен устройствен план за застрояване (ПУП – ПЗ), схеми за електрозахранване и ВиК и Комуникационно – транспортен план (КТП) на поземлен имот с идентификатор 21590.11.2, мест. „Кантона – Гарата“, с. Добродан, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане на имота „За жилищно застрояване“, като се обособява устройствена зона „Жм“, с показатели: макс. видочина – до 10м., плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.

Задължително условие: Проектирането и изпълнението на транспортният достъп и инфраструктурното осигуряване да се решат от и за сметка на Възложителя. 

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесен дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31

 

инж. Николай Хитров

Директор дирекция“Устройство на територията”

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 08:04, 30 Юни 2023
Разглеждания: 176

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook