Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-125 от 29.05.2023 г. относно ПУП – ПРЗ на парцел I, кв. 193, гр. Троян

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-125

гр. Троян, 29.05.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 46 от 26.05.2023 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцел I – „Завод за вита мебел „Н. Белоянис“ в кв. 193 по регулационния план на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.511.257 по КККР на гр. Троян) с цел обособяване на УПИ I-257 – „За производствена дейност и ФЕЦ“ и план за улична регулация (ПУР) с цел продължение на уличната регулация от осова точка (о.т.) 906 с нови о.т. 2122, 2123, 2124, 2125 и 2126 до о.т. 1243. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     (П)

Директор дирекция „Устройство на територията“

Последна промяна: 11:09, 30 Май 2023
Разглеждания: 245

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook