Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-113 от 30.05.2022 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел I-1818, кв. 87, I и II микрорайон, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-113

гр. Троян, 30.05.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 39 от 27.05.2022 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцел I-1818 в кв. 87 по регулационния план на I и II микрорайон на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.505.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян), като се обособява по имотни граници урегулиран поземлен имот (УПИ) I-131 с отреждане „За ниско жилищно застрояване“ и се променя част от уличната регулация с осови точки 521-520-522.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ        

/П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Последна промяна: 16:44, 31 Май 2022
Разглеждания: 350

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook