Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-11 от 16.01.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

  1. Собственик на поземлен имот с идентификатор 03558.107.19 по кадастралната карта на с. Белиш
  2. Собственик на поземлен имот с идентификатор 03558.107.20 по кадастралната карта на с. Белиш

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ -11

Гр. Троян ,16.01.2024г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 59/15.01.2024 г. на Кмета на Община Троян, е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ за ИПУП) на УПИ III и УПИ IV, кв. 2, с. Белиш, общ. Троян, с цел обединяване на двата урегулирани имота и обособяване на нов УПИ от цялата площ на поземлен имот с идентификатор 03558.300.3014, като с изменението се предвижда и привеждане на дворищнорегулационните граници на новобразувания урегулиран имот (УПИ III-3014) с кадастралната граница между ПИ с идентификатори 03558.300.3014 и 03558.300.84, при  запазване на отреждането и устройствената зона по действащите ПУП и ОУП, а именно: „за жилищно застрояване“ и „Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм)“

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесет дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян , II етаж , стая 31 , от 9 до 12 часа , служ. телефон 0670/ 6-80-55

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „Устройство на територията„

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 11:38, 22 Януари 2024
Разглеждания: 167

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook