Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-ТСУ-КР-95 от 13.08.2021 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИПУР на улица с о.т. 611-2063 и ЧИПРЗ на квартали 72, 94 и 304, ЦГЧ, гр. Троян

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-ТСУ-КР-95

гр. Троян, 13.08.2021 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 67 от 13.08.2021 г. е обнародвано обявление относно Решение № 463 от протокол № 22 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за частично изменение на плана за улична регулация (ЧИПУР) на улица с осови точки (о.т.) 611-2063 и частично изменение на плана за регулация и застрояване (ЧИПРЗ) на квартали 72, 94 и 304 по плана на ЦГЧ на град Троян в обхват поземлени имоти с идентификатори 73198.504.329, 73198.504.369, 73198.504.370, 73198.504.331, 73198.504.334, 73198.504.336, 73198.504.364, 73198.504.365, 73198.504.366, 73198.504.367, 73198.504.368 и 73198.505.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян.

Предвиденото по план трасе за улица с о.т. 611-590-591-592-593-594-2063 се премахва, поради което урегулиран поземлен имот (УПИ) X-1459 се променя в X-331, УПИ XI-1461 в XI-336, отпада строителен квартал 94 и се създават нови УПИ XXIV-334, XXV-366, XXVI-364,365,367 и XXVII-368 в кв. 72 по регулационния план на ЦГЧ на град Троян. Утвърждава се съществуващото трасе на улица с о.т. 611-1261-1262-253-610-1150-2063, следствие на което се променят границите на УПИ I „За озеленяване“ в квартал 304. Създава се нов строителен квартал 337 с УПИ I-329, II-369 и III-370 (съответно имоти с идентификатори 73198.504.329, 73198.504.369 и 73198.504.370), поради което се променят границите на терена за озеленяване.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Ловеч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ      /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Последна промяна: 15:32, 13 Август 2021
Разглеждания: 375

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook