Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-ТСУ-КР-45 от 12.05.2021 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на парцел I-266, кв. 152, гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-45

гр. Троян, 12.05.2021 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 38 от 11.05.2021 г. е обнародвано обявление относно Решение № 386 от протокол № 18 от 22.04.2021 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроително-регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП), към който е приложен Комуникационно-транспортен план (КТП), на парцел I-266 „За „ЕЛМА“ АД Троян“ в квартал 152 по регулационния план на град Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.507.266 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян), с цел обособяване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) XXIV-603 „За обществено обслужване – автосервиз“, XXV-602 „За обществено обслужване“ и XXVІ-601 „За обществено обслужване“. За осигуряване на достъп до всички новообразувани УПИ е нужно изменение на уличната регулация, като улица с осови точки (о.т.) 2287-2288-2289-2290-2291 се променя в улица с о.т. 2287-2302-2303-2304-2305 (поземлени имоти с идентификатор 73198.507.593, проектен идентификатор 73198.507.604 и проектен идентификатор 73198.507.605). По имотни граници се урегулира парцел IV-266,268 „За РУ „ПБС“ – Троян“ и се променя в УПИ IV-579 „РСПБЗН – Троян“.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Ловеч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

Последна промяна: 14:39, 18 Май 2021
Разглеждания: 446

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook