Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-ТСУ-КР-28 от 19.03.2021 г. относно проект за ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на парцел I-266 „За „ЕЛМА“ АД Троян“, кв. 152, гр. Троян


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-ТСУ-КР-28

гр. Троян,  19.03.2021 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 23 от 19.03.2021 г. е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изме-нение на застроително-регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцел I-266 „За „ЕЛМА“ АД Троян“ в квартал 152 по плана на град Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.507.266), с цел обособяване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) XXIV-266 „За обществено обслужване – автосервиз“, XXV-266 „За обществено обслужване“ и XXVІ-266 „За обществено обслужване“. За да се осигури достъп до тези УПИ, осови точки (о.т.) с номера 2288, 2289, 2290 и 2291 се заличават и се създава нова улица с о.т. 2287-2302-2303-2304-2305.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявя-ване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възра-жения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Последна промяна: 13:08, 19 Март 2021
Разглеждания: 496

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook