Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за одобряване частична промяна на зона в общ устройствен план (ОУП) на община Троян на поземлен имот с идентификатор 55587.33.40

ОБЯВА

     

Община Троян обявява, че в Държавен вестник бр. 20/8.03.2024г. е обнародвано:

ОБЩИНА ТРОЯН РЕШЕНИЕ № 127 от 22 февруари 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 7, ал. 1, т. 3, подточка 4 от Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община Троян, писмо с изх. № 4945/3/, 5531 от 13.12.2023 г. на РИОСВ – Плевен, и Решение № 3 от протокол № 3 от 6.02.2024 г. на общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – Троян, реши:

 1. Одобрява частична промяна на зона в общ устройствен план (ОУП) на община Троян на позем лен имот с идентификатор 55587.33.40, м. Киселицата, по КККР на с. Патрешко, от „обработваеми земеделски земи – трайни насаждения“ в зона „жилищни терени за ниско застрояване – Жм“.

2. Възлага на кмета на община Троян изпълнение на решението по т. 1. Графичната част на проекта е неделима част от настоящото решение.

На основание чл. 127, ал. 12 при условията на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

 

Председател: П. Пенков

 

            

Последна промяна: 15:08, 11 Март 2024
Разглеждания: 121

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook