Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Конкурс за възлагане на предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 2, т. 7, чл. 64, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и заповед № 1120/17.08.2021 г., Кметът на Община Троян ОБЯВЯВА конкурс за възлагане на предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ с адрес: с. Добродан, община Троян, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1,  с капацитет 12 места,  делегирана от държавата дейност.  

I. Условия за участие в конкурса и изисквания към кандидатите

1. В конкурса могат да участват:

1.1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство.

2. В конкурса не могат да участват кандидати, които:

2.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност или са в процедура по ликвидация.

2.2.  са лишени от правото да упражняват търговска дейност.

2.3.  са осъждани за престъпление от общ характер, като за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните им органи.

2.4. имат парични задължения към държавата, общината или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

Всеки кандидат е длъжен в 7-дневен срок да уведоми писмено Община Троян за настъпили в процеса на провеждане на конкурса промени в обстоятелствата по предходните точки.

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Лицата по т. 1 следва да притежават издаден лиценз от Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания – с деменция.

3.2. Лицензът по т. 3.1. не е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1 от ЗСУ.

3.2. Кандидатите следва да притежават опит в предоставянето на социални услуги.

3.3. Кандидатите следва да разполагат с достатъчно квалифицирани служители за управление и качествено предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“, който да осигурява 24-часов режим на работа и качествено предоставяне на социалната услуга. Лицата, които кандидатът предлага да използва при управлението и предоставянето на социалната услуга следва да притежават необходимото образование и професионална квалификация съобразно позицията, за която са посочени.

Планираната численост на персонала следва да е съобразена с капацитета на социалната услуга, определена съобразно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и съответстваща на стандартите и критерии за обслужващ персонал съгласно Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица“.

3.4. Кандидатите следва да притежават финансова стабилност, гарантираща упражняване на дейността, в съответствие със стандартите и критериите, регламентирани в Закона за социалните услуги, Правилника за неговото приложение и свързаните нормативни актове.

3.5. Кандидатите следва да притежават опит в привличането на външно финансиране, в т. ч. и от проекти и програми.

II. Описание на социалната услуга

1. Същност на социалната услуга

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ е социална услуга за резидентна грижа, насочена към пълнолетни лица с деменция, които имат потребност от 24-часова грижа. Социалната услуга създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот.

2. Капацитет на социалната услуга: 12 места.

3. Адрес на социалната услуга: с. Добродан, община Троян, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1.

4. Целева група: Пълнолетни лица с трайни увреждания с деменция.

5. Материална база: Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания“ се помещава в имот – общинска собственост, представляващ част от триетажна масивна сграда, със застроена площ от 218 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добродан, общ. Троян. Материалната база притежава необходимото обзавеждане и оборудване, нужно за обезпечаване дейността на услугата. В сградата има осигурена достъпна архитектурна среда.

III. Финансиране на социалната услуга

1. Източник на финансиране

Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ се финансира от държавния бюджет като делегирана от държавата дейност, чрез бюджета на Община Троян. Размерът на средствата за финансиране на социалната услуга се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за финансиране чрез бюджетите на общините на делегираните от държавата дейности за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и капацитета на социалната услуга. Неосигуряването на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка като делегирана от държавата дейност на социалната услуга, освобождава Община Троян от отговорност и прекратява договора с доставчика.

2. Начин на предоставяне на средствата

Финансовите средства от утвърдения бюджет за социалната услуга ще се предоставят ежемесечно на доставчика, след представяне и одобряване на технически и финансов отчет за изпълнение с приложени разходооправдателни документи за месец, предхождащ текущия, придружени със съответната фактура.

Общият размер на средствата до края на календарната година се определят пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора.

3. Разходване на средствата

Изпълнителят разходва предоставените му средства единствено за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ с. Добродан.

4. Контрол на разходване на средствата

Кметът на общината, чрез определени от него длъжностни лица, осъществява контрол за законосъобразното и целесъобразно разходване на предоставените средства на основание чл. 25, ал. 2, т. 9 и чл. 44, ал. 2 от Закона за социалните услуги, като в случай на констатирани нарушения може да ограничи или спре преводи на средства до отстраняване на нарушенията, а при по-тежки нарушения  и да прекрати възлагането на управлението на социалната услуга.

5. Срок на финансиране

Срокът за финансиране е за 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия конкурса външен доставчик на социалната услуга.

IV. Необходими документи за участие в конкурса

1. Заявление-декларация за участие в конкурса (Приложение 1);

2. Валиден лиценз от Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания – с деменция – заверено копие;

4. Представяне на кандидата, включително опита при предоставяне на социални услуги и реализиране на програми и проекти с външно финансиране (Приложение 2) – оригинал, ведно с препоръка/и, свързани с опита на кандидата при предоставяне на социални услуги – заверено копие;

5. Справка за квалификацията на персонала на кандидата за организация, управление и предоставяне на социалната услуга (Приложение 3).

6. Годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година, заверен от одитор – заверено копие. В случай, че кандидатът не подлежи на одиторски контрол, се представя декларация за това обстоятелство в свободен текст – оригинал;

7. Удостоверение по чл. 87 от ДОПК за липса на задължения пред НАП;

8. Удостоверение от отдел „Местни приходи“ при Община Троян за липса на задължения към общината;

9. Свидетелство за съдимост на кандидата, като за юридическите лица – на членовете на управителните им органи;

10. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ за период от 3 год., включваща Програма за развитие на качеството на социалната услуга (Приложение №4).

Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на тези, които изрично са посочени от Възложителя – в заверени за вярност копия, подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).

V. Дата, час и начин на провеждане на конкурса

1. Дата и час на провеждане на конкурса

На 05.10.2021 г. в 10:00 часа комисията провежда конкурса по представените документи.

2. Процедура:

1. Комисията, назначена със заповед на кмета на Община Троян, разглежда представените от кандидатите документи по раздел IV, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, се отстранява.

2. Комисията разглежда представени от кандидатите документи по същество/съдържание.

3.  Представяне на програмата за управление и предоставяне на социалната услуга от всеки кандидат и провеждане на събеседване по представената програма.

4.  Комисията оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция” по критериите за оценка, съгласно раздел VII.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в общината.

При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне.

VI. Краен срок и място на подаване на документите и обявяване на резултатите от конкурса

1. Краен срок и място на подаване на документите

Кандидатите представят документите до 04.10.2021 г., до 17:00 ч. в деловодството на Община Троян, в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

2. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса

2.1. В 14-дневен срок от провеждането на конкурса, комисията извършва оценка и класира кандидатите. За работата си комисията изготвя протокол.

2.2. Въз основа на протокола по т. 2.1., кметът на общината в срок до три работни дни издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.

2.3. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта по т. 2.2.

VII. Начин на оценяване

1. Допуснатите кандидати ще бъдат оценявани на база следните критерии:

1.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 5 точки;

1.2. Опит на кандидата в предоставянето на социалните услуги, предмет на възлагането – до 25 точки;

1.2.1. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – 5 точки;

1.2.2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги за пълнолетни лица с увреждания – 5 точки;

1.2.3. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги от резидентен тип за пълнолетни лица с увреждания – 5;

1.2.4. Опит в предоставянето на социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция – до 10 точки

1.2.4.1. До 1 години опит в предоставянето на социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция –  2 точки;

1.2.4.2. От 1 до 2 години опит в предоставянето на социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция –  5 точки;

1.2.4.2. Над 2 години опит в предоставянето на социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция –  10 точки;

1.3. Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – до 25 точки;

1.3.1. Наличие на подходяща образователна квалификация на екипа за организация и управление на социалната услуга – до 5 точки;

1.3.2.   Наличие на професионален опит на екипа за организация и управление на социалната услуга – до 5 точки;

1.3.3. Наличие на подходяща образователна квалификация на екипа за предоставяне на социалната услуга – до 5 точки;

1.3.4.  Наличие на професионален опит на екипа за предоставяне на социалната услуга – до 5 точки;

1.3.5. Съответствие на структурирания в длъжностното щатно разписание персонал със стандартите и критериите за обслужващ персонал в Методическото ръководство за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за лица“ и Методическото ръководство за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността за услугата „Център за настаняване от семеен тип за лица с увреждания“ – до 5 точки.

1.4. Финансова стабилност на кандидата, отчитаща коефициента на финансова независимост и рентабилност на собствения капитал – до 5 точки;

1.5. Представена от кандидата Програма за управление и предоставяне на социалната услуга, предмет на възлагането и програма за развитие на нейното качество – до 40 точки;

1.5.1. Осигурен индивидуален подход при предоставяне на социалната услуга и участие на потребителите в организацията на дейността на социалната услуга – до 5 точки;

1.5.2. Осигурен достъп до здравни грижи, здравна профилактика, осмисляне на свободното време, личните контакти и социално включване – до 10 точки;

1.5.3. Планирани дейности за подобряване на материалната база – до 5 точки;

1.5.4. Оптимална разбивка на разходите по видове елементи, съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗСУ, съобразно стандарта за издръжка на социалната услуга за 2021 г. – до 10 точки;

1.5.5. Разработена програма, включваща конкретно разписани методи за наблюдение и оценка на качеството социалната услуга и план за подобряването ѝ – до 10 точки.

2. Всеки член от комисията поставя индивидуални оценки, като крайния резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове. Кандидатите ще се класират в низходящ ред, съгласно броя на получените точките, като максималният общ брой точки е 100. На първо място комисията определя кандидата с най-много точки, и предлага на кмета сключване на договор.

3. Комисията съставя протокол за своята работа. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете ѝ.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от официалния сайт на Община Троян: www.troyan.bg, раздел „Актуално“, секция „Обявления“.

За допълнителна информация: Марияна Николова – началник отдел „Социална и здравна политика“, тел. за връзка: 0887980581, e-mail: mnikolova@troyan.bg.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 08:58, 19 Август 2021
Разглеждания: 1022

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook