Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

До Николай Петелев - уведомление по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

По повод постъпили сигнали в общинска администрация, относно проблем, който касае складирани електрически уреди на тротоара на ул. „Христо Ботев“ 254 и ул. „Борова“ е извършена проверка на място от служители на общинска администрация гр. Троян, при която е установено следното:

Поземлен имот с идентификатор 73198.505.246 по кадастралната карта на гр. Троян е общинска публична собственост, с начин на трайно ползване – „За второстепенна улица“.

Поземлен имот с идентификатор 73198.505.247 по кадастралната карта на гр. Троян е държавна публична собственост, с начин на трайно ползване – „За път от републиканска пътна мрежа“.

В тази връзка следва, в срок от 30 – дни, считано от датата на получаване на настоящето уведомление да освободите заетата тротоарна част от двата горецитирани имота, като премахнете складираните електроуреди.

В случай, че в указания срок не сторите това, считайте настоящото уведомление по смисъла на  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс за откриване на производство за издаване на заповед по чл. 65 от Закона за общинската собственост за принудително изземване на неправомерно завладяната тротоарна част от двата имота , като изземването ще се осъществи със съдействието на органите на Районно управление – МВР, гр. Троян.

Настоящето уведомление да се връчи на Николай Петелев, с ЕГН:550825****, с постоянен адрес в гр. Троян, да се постави на информационното табло на община Троян, на частта от завладените поземлени имоти и на интернет страницата на община Троян.

 

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян

* На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 18:44, 14 Март 2022
Разглеждания: 323

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook