Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Иванка Банчева Тоструп от гр. Троян

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за…

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на терен с площ от 6 кв.м., представляващ част от имот – публична общинска собственост, с идентификатор 73198.512.38 с начин на трайно ползване „За друг вид озеленени

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н На основание заповед №1234/ 21.09.2023 год. на кмета на община Троян, О Б Я В Я В А   публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на терен с площ от 6…

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на павилион с №73198.502.297.4, с площ от 6,60 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян

На основание заповед №1232/ 21.09.2023 год. на кмета на община Троян, О Б Я В Я В А   публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на павилион с №73198.502.297.4, с площ от 6,60 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, при начална тръжна…

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ две помещения с обща площ от 69 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 03486.103.695.1 по кадастрал

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н          На основание заповед №1233/ 21.09.2023 год. на кмета на община Троян,   О Б Я В Я В А: публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот –…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.800.181

На основание заповед №1176/ 08.09.2023 год. на кметa на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.800.181 с площ от 152 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване (до 10м)“ по…

Наближава крайния срок за идентификация на еднокопитни животни

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2021/963 на Комисията от 10 юни 2021 година, включително чл. 21, относно спазване на крайния срок за идентификация на еднокопитни животни, чрез издаване на паспорт от орган-издател на идентификационни документи по заявление на операторите (стопаните) на такива животни. За въпроси относносно издаване на…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Иванка Банчева Тоструп от гр. Троян

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на…

Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ОБЩИНА ТРОЯН  /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/…

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС във връзка с инвестиционно предложение

Изграждане на детска площадка за деца от 0 до 3 години в централна градска част в  УПИ III - "За градина", кв.308 по регулационния план на ЦГЧ на гр. Троян, ПИ 73198.502.297 по кадастралната карта на гр. Троян.

Обявление № Об-УТ-182/14.08.2023 г. относно ПУП - ПП на трасе за кабелна линия до УПИ II-1, кв. 200, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-182 гр. Троян, 14.08.2023 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на страница 222 в брой 69/11.08.2023 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано…

Обявление № Об-УТ-183/14.08.2023 г. относно ПУП - ПП на трасе за кабелна линия до УПИ I-257, кв. 193, гр. Троян

№ Об-УТ-183 гр. Троян, 14.08.2023 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на осно-вание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на страница 222 в брой 69/11.08.2023 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план –…

Обявление № Об-УТ-181/11.08.2023 г. относно частична промяна на зона в ОУП на общ. Троян (проектен имот 73198.507.607 по КККР на гр. Троян)

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-181 гр. Троян, 11.08.2023 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че на страница 199 в брой 69/11.08.2023 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано…

Обявление № Об-УТ-180/11.08.2023 г. относно ПУП на парцел II-124, кв. 44 по плана на ЦГЧ на гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-180 гр. Троян, 11.08.2023 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на страница 222 в брой 69 от 11.08.2023 г. на „Държавен вестник“…

Обявление № Об-УТ-163 от 20.07.2023 г.

ОБЯВА Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, обявява, че в Държавен вестник бр. 69 от 11.08.2023г. е обнародвано:  на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване за…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.800.180

На основание заповед №1021/ 04.08.2023 год. на кметa на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.800.180 с площ от 866 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“ по кадастралната…

Обява на основание чл.72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ

Обява на основание чл.72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, с която Общинска служба по земеделие – гр. Троян уведомява всички собственици и ползватели на земеделска земя за стопанската 2023/2024 г., че са изготвени предварителните регистри на имотите по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Троян.

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на навес с площ от 6 кв.м., представляващ бивша автобусна спирка

На основание заповед №969 / 27.07.2023 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на навес с площ от 6 кв.м., представляващ бивша автобусна спирка, находящ се в поземлен имот с идентификатор 35290.800.18, по кадастралната карта на с.Калейца,…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook