Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от три месеца, на част от поземлен имот с идентификатор 83212.501.1109

       На основание заповед №315/ 14.03.2023 год. на кмета на община Троян   О Б Я В Я В А: публичен търг за отдаване под наем, за срок от три месеца, на част от поземлен имот с идентификатор 83212.501.1109, която част е с площ от 2531 кв.м., по кадастралната карта…

Обява за инвестиционно предложение на „ЕВРОМЕКС“ ООД за „Модернизация и автоматизация в цех за преработка на месо в с. Дълбок Дол

ОБЯВА Уважаеми заинтересувани, информираме ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ – „Обяви“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „ЕВРОМЕКС“ ООД за „Модернизация и автоматизация в цех за преработка на месо…

Обявление № Об-УТ-62 от 15.03.2023 г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за…

Обявление № Об-УТ-57 от 14.03.2023 г. относно ПУП – ПП на имот 73198.21.76, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-57 гр. Троян, 14.03.2023 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че в „Държавен вестник“ брой 23 от 14.03.2023 г. е обнародвано обявление относно…

Обявление № Об-УТ-56/07.03.2023 г. относно КПИИ на квартали 312, 352 и 353, ЦГЧ , гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-УТ-56 / 07.03.2023 г.   Община Троян, Ловешка област,  съобщава че в Държавен вестник бр. 21 от 07.03.2023 г.  на стр. 93 е обнародвано обявление № 237:   Община Троян, Ловешка област,  на основание чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на…

Обява за публичен търг за отдаване под наем, за срок от десет години, части от недвижими имоти – публична общинска собственост

На основание заповед №250/ 27.02.2023 год. на кмета на община Троян  О Б Я В Я В А: публичен търг за отдаване под наем, за срок от десет години, части от недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва: 1. терен с площ от 40 кв.м. попадащ в поземлен имот…

Заповед № 184 от 16.02.2023 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на УПИ VII-692 и VIII-693, кв. 191, гр. Троян

З А П О В Е Д № 184 / 16.02.2023 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 3 от Протокол № 3/08.02.2023 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх.…

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот – общинска собственост, представляващ павилион с идентификатор 81476.512.80.3

На основание заповед №135/ 10.02.2023 год. на кмета на община Троян,     О Б Я В Я В А: публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот – общинска собственост, представляващ павилион с идентификатор 81476.512.80.3, с площ от 18 кв.м., по кадастралната карта…

Обявление № Об-УТ-27 от 03.02.2023 г. относно ПУП на парцели II-360 и XXVI-358,359, кв. 9, кв. Кнежки лъг и Василевско, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-27 гр. Троян, 03.02.2023 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 12 от 03.02.2023 г. е обнародвано обявление относно…

Обявление № Об-УТ-26 от 03.02.2023 г. относно ПУП на парцели ХLI-1327 и ХLII, кв. 60, I и II микрорайон, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-26 гр. Троян, 03.02.2023 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 12 от 03.02.2023 г. е обнародвано обявление относно…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Иван Ковашки от гр. София

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на…

Заповед № 103 от 02.02.2023 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцели X и XI, кв. 233, гр. Троян

З А П О В Е Д № 103 / 02.02.2023 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 6 от Протокол № 2/18.01.2023 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-106/14.12.2022 г.…

Обявление № Об-УТ-262 от 29.12.2022 г. за ПУП – ПП на трасе за кабелна линия в имот с идентификатор 73198.21.76, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-262 гр. Троян, 29.12.2022 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 103 от 24.12.2022 г. е обнародвано обявление относно изработен…

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на изложбена зала и офис в НИХЗИ - Орешак

На основание чл.18 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел, чл.67 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №28/09.12.2022 г. на управителя на…

Обявление № Об-УТ-250 от 14.12.2022 г. относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на имот с идентификатор 73198.514.228, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-250 гр. Троян, 14.12.2022 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 99 от 13.12.2022 г. е обнародвано обявление относно…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook