Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Обявление № Об-УТ-261 от 21.11.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): 1.Виолета Кадийска, адрес: гр. Сарфьолд, Република Унгария…

Обявление № Об-УТ-245 от 25.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч, на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Марияна * Русинова ,живуща в гр. София…

Обявление № Об-УТ-243 от 25.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Каролина * Попова ,живуща в гр.…

Обявление № Об-УТ-256 от 13.11.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Обявление № Об-УТ-257 от 14.11.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на…

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на ваканционно селище“ в ПИ№ 15703.37.82, местността „Лилов стежерак“, землището на с. Голяма Желязна

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Г-ЖА ИРИНА ГЬОКЛЕР - МОРГАТЧОВ /наименование на физическото…

Обявление за изработен проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

  ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                         Дирекция „Устройство на територията” при Община Троян, област  Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник” брой 92 от 03.11.2023 год. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е обнародвано, че е изработен проект на Подробен устройствен план - План за регулация…

Обявление № Об-УТ-238 от 23.10.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Анета  * Димитрова, адрес: гр. Троян ********,…

Обявление № Об-УТ-242 от 25.10.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на…

Обявление № Об-УТ-234 от 05.10.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на…

Обявление № Об-УТ-238 от 23.10.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на…

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор 73198.504.335.1.1

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н На основание заповед №1456/ 26.10.2023 год. на вр.и.д.кмет на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор 73198.504.335.1.1,…

Обявление № Об-УТ-227 от 02.10.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на…

Обявление за публичен търг за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост - УАЗ, модел 469Б, с регистрационен №ОВ3227АН

На основание заповед №1413/ 20.10.2023 год. на вр.и.д.кмет на община Троян,   О Б Я В Я В А публичен търг за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост - УАЗ, модел 469Б, с регистрационен №ОВ3227АН, идентификационен номер /VIN/ 115015, номер на двигателя 70401298, с първа регистрация от 21.09.1988…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 03486.103.6044

На основание заповед №1412/ 20.10.2023 год. на вр.и.д.кмет на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 03486.103.6044 с площ от 157 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“ по…

Съобщение във връзка с постъпило писмо от Виолетка Йончева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че относно молба с вх. № З-РД-890/07.09.2023г. постъпила в община Троян от Виолетка * Йончева, е изведено писмо до „Ники Фешън…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook