Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Уведомление до г-жа Йоанна Стоянова и г-н Светослав Стоянов

  ДО Г-ЖА ЙОАННА РУМЕНОВА СТОЯНОВАул.“Балатон“ №1, иТ Р О Я Н   Г-Н СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ СТОЯНОВул.“Цар Самуил“ №137, вх.Б, ет.2, ап.25П Л Е В Е Н   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ   На 08.11.2017 год., е извършена проверка на недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор…

Решение № 531 от 28 септември 2017 г. за приватизация на обособена част от "БКС" ЕООД

  Р Е Ш Е Н И Е № 531 от 28 септември 2017 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.32, ал.3, т.2 във връзка с чл.31, ал.1 и от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, чл.10, ал.2…

Обявление на Общинска служба по земеделие гр. Троян

О Б Я В А   На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, ОСЗ Троян уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землищата на община Троян, както следва : гр. Троян ЕКАТТЕ 73198; с. Балабанско ЕКАТТЕ 02302; с. Балканец ЕКАТТЕ 02448; с. Бели Осъм ЕКАТТЕ 03486; с. Белиш ЕКАТТЕ…

Обявление № Об-ТСУ-КР-15 / 22.02.2017 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ   № Об-ТСУ-КР-15 гр. Троян, 22.02. 2017 г.     Община Троян, Ловешка област, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план за изменение на уличната регулация между квартали 15, 17, 19 и 30…

Решение № 76 от 04.07.2016 г.

Решение за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

Обявление №45 обнародвано в Държавен вестник бр. 31 / 19.04.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-45 гр. Троян, 05.04. 2016 г.   Община Троян, Ловешка област, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за частично изменение на плана за улична регулация…

Обявление №25 обнародвано в Държавен вестник бр. 23 / 25.03.2016 г.

Община Троян, Ловешка област, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП/ на квартали 92, 421 и 422 със самостоятелни и съсобствени УПИ, отредени „За…

Обявление №24 обнародвано в Държавен вестник бр. 23 / 25.03.2016 г.

Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Община Троян, Ловешка област, съобщава на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен проект на план за улична регулация за частично изменение на уличната регулация /ПУР за ЧИУР/ на с. Орешак, община Троян в обхвата на…

Обявление №23 обнародвано в Държавен вестник бр. 23 / 25.03.2016 г.

Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Община Троян, Ловешка област, съобщава на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен проект на план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план /ПРЗ за ЧИЗРП/ на с. Орешак, община Троян,…

Обявление №22 обнародвано в Държавен вестник бр. 23 / 25.03.2016 г.

Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Община Троян, Ловешка област, съобщава на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен проект на план за улична регулация /ПУР/ на с. Орешак, община Троян, преминаваща по п.и. 53707.51.193 и 53707.5.77 по кадастралната карта на с.…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook