Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Заповед № 1061 от 29.08.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот, находящ се в местност "Белишки Орешак", град Троян

  ЗАПОВЕД № 1061 / 29.08.2019 г. На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 128, ал. 13 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 23 от Протокол № 16/07.08.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и заявление с входящ № ГА-13-64/07.08.2019 г. от…

Заповед № 1021 от 21.08.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот, находящ се в местност "Малка рибна", град Троян

  ЗАПОВЕД № 1021 / 21.08.2019 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № ПО-10-5 от 21.06.2019 г. на ОД „Земеделие“ гр. Ловеч, Решение № 4 от Протокол № 16 07.08.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и…

Публичен търг за продажба на моторни превозни средства – общинска собственост

  На основание заповед №942/ 02.08.2019 год. на кмета на община Троян, О Б Я В Я В А публичен търг за продажба на моторни превозни средства – общинска собственост, както следва: № Марка на МПС Рег. номер Идентификационен номер на МПС/VIN/ Двигател Начална тръжна цена (без ДДС) 1 Специален…

Публичен търг за продажбата на поземлен имот с площ от 1860 кв.м. находящ се в село Борима

  На основание заповед №941/ 02.08.2019 год. на кмета на община Троян, О Б Я В Я В А   публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 05445.150.3004 с площ от 1860 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за бензиностанция, газостанция, по кадастралната карта…

Публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на терен с обща площ от 40 кв.м. находящ се в град Троян

  На основание заповед №943/ 02.08.2019 год. на кмета на община Троян О Б Я В Я В А:   публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на терен №3 с обща площ от 40 кв.м., от които за поставяне на павилион за търговия 16 кв.м.…

Заповед № 928 от 29.07.2019 г. относно ПУП - ПЗ на имоти находящи се в град Троян

  ЗАПОВЕД № 928/29.07.2019 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение      № ПО-10-5 от 21.06.2019 г. на ОДЗ гр. Ловеч, Решение № 2 от Протокол № 15/17.07.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с входящ №…

ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имоти находящи се в село Шипково - Баните

  Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч съобщава, че в Държавен вестник бр. 58 от 23 юли 2019г. е обнародвано: на основание чл. 128, ал.1 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен   проект  на подробен устройствен план – план за…

Обявление № Об-ТСУ-КР-97 от 25.07.2019 г. - на вниманието на Стелян Радев и Пеньо Ченковски

  ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-97 гр. Троян, 25.07.2019 г.   Община Троян, област Ловеч съобщава, че със заповед № 892/24.07.2019 г. на кмета на Община Троян се учредява право на преминаване на Никола М. Марков и Сузана Н. Миткова през поземлен имот с идентификатор 73198.503.21 по кадастралната карта на град Троян,…

Обявление № Об-ТСУ-КР-73 - на вниманието на Светослав Расташки, Радослав Расташки и Кольо Панамски

  ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-73 гр. Троян, 17.06.2019 г.   На вниманието на Светослав Расташки, Радослав Расташки и Кольо Панамски Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП…

Обявление № Об-ТСУ-КР-83 - на вниманието на Ивелина Петрова, Марина Петрова и Никола Лесидренски от град Троян

  ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-83 гр. Троян, 26.06.2019 г.   Община Троян, област Ловеч съобщава, че със заповед № 749/26.06.2019 г. на кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 73198.508.10, попадащ в парцел ХIII-173 в…

Заповед №828 / 08.07.2019 г. относно отчуждаване на поземлен имот в село Балабанско

  ЗАПОВЕД №828 / 08.07.2019 год.   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка чл.38, ал.1 от Закона за водите,   НАРЕЖДАМ: 1. ОТЧУЖДАВАМ, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена…

Заповед № 806 от 03.07.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот, находящ се в местност „Широките орници“, гр. Троян

  ЗАПОВЕД № 806 / 03.07.2019 г.   На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), решение № 2 от протокол № 13/19.06.2019 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и заявление с вх. № ГА-13-41/16.05.2019 г. от „Сдружение клуб по биатлон…

Заповед №750 / 26.06.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот в местност "Къпинчо", землище на град Троян

  ЗАПОВЕД № 750 / 26.06.2019 г.   На основание  чл. 129, ал. 2 и  чл. 59, ал. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение КЗЗ-03-3 от 29.03.2019 г. на ОД „Земеделие” – Ловеч и решение № 6 от протокол № 12/05.06.2019 год. на Общински експертен съвет по…

Заповед №749 / 26.06.2019 г. относно ПУП-ПРЗ на поземлен имот попадащ в парцел ХІІІ-173 в квартал 20 по регулационния план на кв. "Кнежки лъг и Василевско" на град Троян

  ЗАПОВЕД № 749 / 26.06.2019 г.   На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 7 от Протокол № 12/05.06.2019 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-34/17.04.2019 год. от Христо Николов Колев  …

Заповед №748 / 26.06.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот в местността "Беликов рът", землище град Троян

  ЗАПОВЕД №748 / 26.06.2019 г. На основание  чл. 129, ал. 2 и  чл. 59, ал. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение КЗЗ-03-1 от 31.01.2019 г. на ОД „Земеделие” – Ловеч и Решение № 13 от Протокол № 10/08.05.2019 год. на Общински експертен съвет по устройство на…

Обявление относно ПУП - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационния план на имоти в с. Дебнево

  ОБЯВЛЕНИЕ Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, обявява, че в Държавен вестник бр. 51/28.06.2019г. е обнародвано: на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния и регулационен план…

Обявление № Об-ТСУ-КР-71 относно подадено заявление от Никола Марков

  ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-71 гр. Троян, 13.06.2019 г.   Община Троян, област Ловеч съобщава, че след подадено заявление с входящ № З-РД-554/04.06.2019 г. от Никола Марков, комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със зап. № 408/16.04.2019 г. на кмета на Община Троян, се събра на…

Обявление № Об-ТСУ-КР-70 относно подадено заявление от Никола Марков

  ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-70 гр. Троян, 13.06.2019 г.   Община Троян, област Ловеч съобщава, че след подадено заявление с входящ № З-РД-554/04.06.2019 г. от Никола Марков, комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със зап. № 408/16.04.2019 г. на кмета на Община Троян, се събра на…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook