Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Обявление № Об-ТСУ-КР-63 от 26.06.2020 г. относно ПУП - ПР за ЧИРП, кв. 303, ЦГЧ, гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-63 гр. Троян, 26.06.2020 г.   Отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Община Троян, област Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 56 от 23.06.2020 г., на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е обнародвано, че е изработен проект за подробен устройствен…

Обявление № Об-ТСУ-КР-48/08.06.2020 г. на вниманието на наследниците на Цано Вълков

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК Отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Общинска администрация – Троян, съобщава на: Наследници на Цано Вълков с адрес: ******, собственик на имот с идентификатор 70500.517.340, по кадастр.…

Обявление № Об-ТСУ-КР-58 от 12.06.2020 г. - относно ПУП - ПР за ЧИПР, кв. 323, гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-58 гр. Троян, 12.06.2020 г.   Oтдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 53 от 12.06.2020 г. е обнародвано, че с Решение № 141 от протокол…

Заповед за премахване на двуетажната паянтова жилищна сграда разположена в поземлен имот в село Орешак

  ДО „ИФГ 2004” ЕООД, ТЕМЕНУЖКА МИТКОВА МИХАЙЛОВА, УЛ. „Г.С. РАКОВСКИ”, БЛ.145, ВХ.А, АП.9, ОБЩ. СРЕДЕЦ, ГР. СОФИЯ 1000 КОПИЕ ДО: АНЕЛИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА и КРАСИМИР МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 32, С. ОРЕШАК На жалба вх. № Ж-РД-204/28.11.2019 г.   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИХАЙЛОВА, Приложено, изпращаме Ви заповед №…

Обявление № Об-ТСУ-КР-39 от 18.05.2020 г. - на вниманието на Аделина Лекова, Атанас Димовски, Ивелин Влаховски и Виолета Влаховска

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-39 гр. Троян, 18.05.2020 г.   Отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на…

Публични търгове за продажба на поземлени имоти находящи се в с. Балабанско, община Троян

На основание заповед №709/ 04.06.2020 год. на кмета на община Троян,   ОБЯВЯВА публични търгове за продажбата на следните поземлени имоти – общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 02302.800.29 с площ от 600 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, по кадастралната…

Публичен търг за отдаване под наем на част от поземлен имот с площ от 66 кв.м., находящ се в град Троян

На основание заповед №708/ 04.06.2020 год. на кмета на община Троян   ОБЯВЯВА: публичен търг за отдаване под наем, за срок от 5 години, на част от поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 73198.501.509, по кадастралната карта на гр.Троян, която част е с площ от 66 кв.м., при…

Обявление № Об-ТСУ-КР-35 от 05.05.2020 г. - на вниманието на Мария Дамянова от гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-35 гр. Троян, 05.05.2020 г.   Отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот…

Публичен търг за продажба на поземлен имот с площ от 518 кв.м. находящ се в град Троян

На основание заповед №663/ 29.05.2020 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА   публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.501.5 с площ от 518 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване до 10 м”, по кадастралната карта на гр.Троян, заедно с…

Публичен търг за продажба на поземлен имот с площ от 1173 кв.м. находящ се в град Троян

На основание заповед №662/ 29.05.2020 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.800.64 с площ от 1173 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), по кадастралната карта на гр.Троян, община Троян, при начална тръжна…

Публичен търг за продажба на поземлен имот с площ от 1036 кв.м. находящ се в град Троян

  На основание заповед №664/ 29.05.2020 год. на кмета на община Троян,   ОБЯВЯВА публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.60 с площ от 1036 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Ливада, по кадастралната карта на гр.Троян, община Троян, при начална тръжна цена,…

Заповед № 594 от 11.05.2020 г. относно одобряване на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.451.8 по кадастралната карта на град Троян

ЗАПОВЕД № 594 / 11.05.2020 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № ПО-10-2, т. I-1 от 28.02.2020 г. на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч, Решение   № 9 от Протокол № 8/15.04.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и…

Публичен търг за отдаване под наем на част от поземлен имот, находящ се в село Шипково

  На основание заповед №375/ 10.03.2020 год. на кмета на община Троян   ОБЯВЯВА:   публичен търг за отдаване под наем, за срок от три месеца, считано от 15.06.2020 год., на част от поземлен имот с идентификатор 83212.501.1109, която част е с площ от 2531 кв.м., по кадастралната карта на…

Публични търгове за отдаване под наем на помещения от здравни служби

  На основание заповед №376/ 10.03.2020 год. на кмета на община Троян,   ОБЯВЯВА публични търгове за отдаване под наем, за срок от 10 години, на следните части от здравни служби: 1./ Помещение (лекарски кабинет) с площ от 16,20 кв.м., манипулационна с площ от 9,72 кв.м.; ½ ид.част от чакалня,…

Заповед № 295 от 27.02.2020 г. относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ

  ЗАПОВЕД № 295 / 27.02.2020 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 11 от Протокол № 4/19.02.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и заявление с входящ № ГА-13-1/09.01.2020 г. от „Солид - 85“ ЕООД,   ОДОБРЯВАМ: Подробен…

Публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване върху имот с площ 23,50 кв.м., находящ се в село Шипково

  На основание заповед №240/ 20.02.2020 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА   публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 3 години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ полумасивна сграда с идентификатор 83212.501.1239.3 с площ от 23,50 кв.м. по кадастралната карта на с.Шипково,…

Публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване на площ от 30 кв.м., находяща се в град Троян, за разполагане на павилион

  На основание заповед №239/ 20.02.2020 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА   публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 2 години, върху терен с площ от 30 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор 73198.506.274 по кадастралната карта на гр.Троян, за разполагане на…

На вниманието на собствениците на имоти в местност Радова лъка, град Троян

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-22 гр. Троян,  20.02.2020 г.   Oтдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Община Троян, област Ловеч, на осно-вание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 14 от 18.02.2020 г. е обнародвано, че с решение № 74 от Протокол…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook