Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Обявление № Об-УТ-146 гр. Троян от 22.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Цоко * Узунов , адрес: ……….…

Заповед № 755/09.06.2023 г. на Кмета на общ. Троян за одобряване на ПУП – ПРЗ на парцели III-1843,1844 и XXIV-1842, кв. 89, гр. Троян

З А П О В Е Д № 755 / 09.06.2023 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 8 от Протокол № 11/17.05.2023 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с вх. №…

Обявление № Об-УТ-125 от 29.05.2023 г. относно ПУП – ПРЗ на парцел I, кв. 193, гр. Троян

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-125 гр. Троян, 29.05.2023 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 46 от 26.05.2023 г. е обнародвано обявление относно…

Обявление за публичeн търг за продажбата на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.505.203.1.26

На основание заповед №629/ 19.05.2023 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А публичeн търг за продажбата на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.505.203.1.26 с площ от 104 кв.м., предназначение на самостоятелния обект „За търговска дейност“, по кадастралната карта на гр.Троян, ул.“Генерал Карцов“ №18,…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 53707.69.93

На основание заповед №630/ 19.05.2023 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 53707.69.93 с площ 1571 кв.м., трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“ по кадастралната карта…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Иван Ковашки от гр. София

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за…

Обява за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 02302.451.2

  На основание заповед №553/ 04.05.2023 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 02302.451.2 с площ от 465 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „Овощна градина“ по кадастралната карта на…

Заповед № 555 от 04.05.2023 г. на Кмета на общ. Троян за одобряване на ПУП – ПЗ на имот 73198.6.17, гр. Троян

З А П О В Е Д № 555 / 04.05.2023 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 4 от Протокол № 6/06.03.2023 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с вх. №…

Обявление № Об-УТ-98 от 03.05.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-УТ-98 гр. Троян, 03.05.2023 г.                                                                                                                                                                         Дирекция „Устройство на територията” при Община Троян, област  Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник” брой 39 от 02.05.2023 год. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е обнародвано, че е изработен проект на Подробен устройствен…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Добрин Власев Данчев от гр. София

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Добрин Власев Данчев, адрес: гр. София…

Обявление за ПУП на „Маккензи“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): „Маккензи“ ЕООД, ЕИК *********, адрес: гр.…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.501.210 с площ от 4922 кв.м.

       На основание заповед №401/ 30.03.2023 год. на и.д.кмет на община Троян,  О Б Я В Я В А публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.501.210 с площ от 4922 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За производство на строителни материали, конструкции…

Уведомление по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

  ДО НИКОЛАЙ ПЕТЕЛЕВ ГР. ТРОЯН   УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс   По повод реализация на обект „Изграждане на част от ул. „Мир“ от ОТ1122 до ОТ1588 с подземна и надземна инфраструктура - Етапно строителство“ при извършен оглед на място от служители на общинска администрация е установено…

Обява за публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 5 години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.505.203.1.25

На основание заповед №359/ 23.03.2023 год. на кмета на община Троян, О Б Я В Я В А публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 5 години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.505.203.1.25 с площ от 216…

Обявление № Об-УТ-67 от 22.03.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на…

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от три месеца, на част от поземлен имот с идентификатор 83212.501.1109

       На основание заповед №315/ 14.03.2023 год. на кмета на община Троян   О Б Я В Я В А: публичен търг за отдаване под наем, за срок от три месеца, на част от поземлен имот с идентификатор 83212.501.1109, която част е с площ от 2531 кв.м., по кадастралната карта…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook