Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Обява за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 55587.101.1162

На основание заповед №950/ 21.07.2023 год. на и.д.кмета на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 55587.101.1162 с площ от 2297 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване (до 10 м)“…

Обявление № Об-УТ-164/25.07.2023 г. относно одобряване на ПУП – ПР на м. Аламанка (Стойченски рът)

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-164 гр. Троян, 25.07.2023 г.       Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че на страница 75 в брой 61/18.07.2023 г. на „Държавен…

Обявление № Об-УТ-165/25.07.2023 г. относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел I, кв. 193, гр. Троян и ПУР с нови о.т. 2122, 2123, 2124, 2125 и 2126

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-165 гр. Троян, 25.07.2023 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че на страница 76 в брой 61/18.07.2023 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано…

Класирани и некласирани кандидати в конкурса за заемане на длъжност „Директор“ на детски градини в Община Троян

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА ТРОЯН обявява класираните и некласираните кандидати в конкурса за заемане на длъжност „Директор“ на детски градини в Община Троян, обявен със Заповед № 759/ 12.06.2023 г. на Кмета на община Троян. Комисията за провеждане на конкурса, назначена със Заповед № 892/11.07.2023 г. г. на кмета на община Троян, след…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Катерина Кирова Максимова от гр. София

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общинска земеделска земя находяща се в с. Дебнево и с. Калейца

Обявление № И-РД-865 / 06.07.2023 г. на кмета на Община Троян за публични търгове за отдаване под аренда на общинска земеделска земя находяща се в с. Дебнево и с. Калейца

Съобщение за водовземане от минерална вода находище "Шипково"

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, във връзка с постъпило в Община Троян Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж №Л-1, находище на минерална вода „Шипково“ изключителна държавна собственост, предоставено на Община Троян за управление…

Обявление за публичен търг за продажба на поземлен имот с площ от 443 кв.м. в гр. Троян

На основание заповед №887 / 07.07.2023 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.506.699 с площ от 443 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“ по кадастралната карта на гр.Троян, Община Троян,…

Заповед № РД-754 / 22.06.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка за обявяване на войнишки длъжности

Със заповед № РД-754 / 22.06.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 114 (сто и четиринадесет) войнишки длъжности, oт които 87 /осемдесет и седем/ във военно формирование 57310 - Ловеч /Гуровото/, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни…

Заповед № 3РД-816 / 23.06.2023 г. на командира на Сухопътните войски за обявяване на войнишки длъжности

Със заповед № 3РД-816 / 23.06.2023 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 393 (триста деветдесет и три) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово,…

Обявление № Об-УТ-152/03.07.2023 г. относно ПУП – ПРЗ на УПИ IV-353,355, кв. 270, I и II микрорайон, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-152 гр. Троян, 03.07.2023 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ на страница 106 в брой 56/30.06.2023 г. е обнародвано обявление…

Обява за допълнение на одобрено инвестиционно предложение на Троянски Манастир "Успение Богородично"

Обява за допълнение на одобрено инвестиционно предложение: Прилагане на комплексни мерки за защита от горски пожари в горите на Троянски Манастир "Успение Богородично".

Инвестиционно предложение за допълнително водоснябдяване н мах. „Селище“, с. Белиш

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Община Троян, представлявана от Донка Михайлова – кмет, с…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.465.12

На основание заповед №783/ 19.06.2023 год. на и.д.кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.465.12 с площ от 587 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „За друг вид земеделска земя“ по кадастралната…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 02302.451.2

На основание заповед №784/ 19.06.2023 год. на и.д.кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 02302.451.2 с площ от 465 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „Овощна градина“ по кадастралната карта на с.Балабанско,…

Обявление № Об-УТ-150 от 26.06.2023 г. относно ПУП – ПРЗ на парцел I-За район на ДАП, кв. 216, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-150 гр. Троян, 26.06.2023 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ на страница 44 в брой 54/23.06.2023 г. е обнародвано обявление…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook