Обявления

Заповед № 299 от 25.02.2021 г. на кмета на Община Троян

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцел III-2680, кв. 158 по регулационния план на I и II микрорайон на град Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.509.293 по кадастралната карта на град Троян) и…

Oдобрена промяна в имот с идентификатор 80981.229.17 по кадастралната карта на село Черни Осъм, местност “Иванска лъка“

Дирекция  „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 1650/17.12.2020 г. на Кмета на Община Троян е одобрена промяна в отреждането на с имот с идентификатор 80981.229.17 по кадастралната карта…

Конкурс за отдаване под наем на общински имот

На основание Заповед №165/ 04.02.2021 год. на кмета на община Троян ОБЯВЯВА: конкурс за отдаване под наем, за срок от десет години, на част от недвижим имот – общинска собственост, която част с обща площ от 480 кв.м. включва: салон за хранене; кухненски блок; подготвителни; складови; битови и хладилни помещения,…

Обява за изработване на ПУП

Изработен е проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за улична регулация на улица с о. т. 1000 – 212 – 221 – 1002, между кв. № 92 и 93 по регулационния план на с. Калейца

Одобрен ПУП – ПЗ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), за строителен квартал 2 по плана на село Гумощник

Със заповед  № 1651/ 17.12.2020г. на Кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план за застрояване (ПУП – ПЗ), като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), за строителен квартал 2 по плана на село Гумощник, община Троян, обхващащ поземлени имоти с идентификатори 18109.153.1000, 18109.153.1010, 18109.153.1011, 18109.153.1012 и…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и Мима Джанова от гр. Троян

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Обявление № Об-ТСУ-КР-1 от 11.01.2021 г. относно проект за ПУП – ПР за ЧИПУР на улици в ЦГЧ на гр. Троян

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-ТСУ-КР-1 гр. Троян,  11.01.2021 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 2 от 08.01.2021 г. е…

Заповед № 1677 от 22.12.2020 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ на имоти 73198.29.118 и 73198.512.167

  З А П О В Е Д № 1677/22.12.2020 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 22 от Протокол № 22/25.11.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с Вх. № ГА-13-17/13.05.2020 г. от „АЛАПРИМА“…

Заповед № 1664 от 18.12.2020 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ

  З А П О В Е Д № 1664/18.12.2020 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № ПО-10-5, т. I, т. 1 от 18.08.2020 г. на ОД „Земеделие“ – гр. Ловеч, Решение № ПН-14-ПР/2020 г. на РИОСВ – Плевен, Становище Изх.…

Съобщение до заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):…

Обявление Об-ТСУ-КР-133 от 14.12.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   № Об-ТСУ-КР-133 гр. Троян, 14.12.2020 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 99 от 20.11.2020 г. е…

Обява относно одобрен ПУП-ПП за трасе за кабелно ел. захранване и трафопост към обект „Малък кланичен пункт и колбасарски цех“, с. Добродан

ОБЯВА Община Троян обявява, че в Държавен вестник бр. 105 от 11.12.2020 г. е обнародвано: Община Троян, дирекция „Устройство на територията“, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1399 от 27.10.2020 г. на кмета на община Троян е одобрен проект на подробен устройствен план…

Съобщение до Екатерина Лазарова и Румяна Лазарова

СЪОБЩЕНИЕ По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на: Екатерина * Лазарова с адрес: гр. София, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 53707.502.565, по кадастр. карта на с. Орешак Румяна *…

Съобщение до Екатерина Лазарова и Румяна Лазарова

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на: Екатерина * Лазарова с адрес: гр. София, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 53707.502.565, по кадастр. карта на с. Орешак Румяна * Лазарова…

На вниманието на Георги Н. Петков от гр. Казанлък

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-104 гр. Троян,  21.09.2020 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с…

На вниманието на Георги Н. Петков от гр. Казанлък

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.70.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри…

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на терен с площ 30 кв.м. в село Орешак

На основание заповед №1322/ 08.10.2020 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА:   публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща терен с площ от 30 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор 53707.504.374 с начин на…

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 12 кв.м. в сградата на Кметско наместничество с. Ломец

На основание заповед №1321/ 08.10.2020 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА:   публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ от 12 кв.м., находящо се в сградата на Кметско наместничество с.Ломец, която сграда…

Публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на ползване на помещение с разгъната застроена площ от 115 кв.м., няходящо се в гр. Троян, ул. „Ген. Карцов“ №18, ЖБ „Възход“

На основание заповед №1270/ 01.10.2020 год. на кмета на община Троян   ОБЯВЯВА: І. Публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от две години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ помещение 73198.505.203.1.26, с разгъната застроена площ от 115 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян,…

Публичен търг за продажба на поземлен имот с площ от 470 кв.м., находящ се в с. Бели Осъм

На основание заповед №1269/ 01.10.2020 год. на кмета на община Троян,   ОБЯВЯВА публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 03486.502.21 с площ от 470 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“; начин на трайно ползване: „Ливада“, по кадастралната карта на с.Бели Осъм, община Троян, при…

Публичен търг за отдаване под наем на полумасивна сграда, находяща се в с. Шипково

На основание заповед №1271 / 01.10.2020 год. на кмета на община Троян,   ОБЯВЯВА публичен търг за отдаване под наем, за срок от 6 месеца, на недвижим имот – общинска собственост, представляващ полумасивна сграда с идентификатор 83212.501.1239.3 с площ от 23,50 кв.м. по кадастралната карта на с.Шипково, при начална тръжна…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.