Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Публичнo оповестен конкурс за продажба на поземлен имот находящ се в с. Калейца, местност „Троянско поле“

На основание заповед №1401/ 13.10.2021 год. на и.д.кмет на община Троян ОБЯВЯВА публичнo оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 35290.8.33 с площ от 8000 кв.м., трайно предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци“ по кадастралната карта на с.Калейца, местност „Троянско поле“, при…

Публичен търг за продажбата на поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност „Долно ливаде“

На основание заповед №1400/ 13.10.2021 год. на и.д.кмет на община Троян, ОБЯВЯВА публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.511.544 с площ от 956 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект“, по кадастралната карта на гр.Троян, местност „Долно ливаде“,…

Заповед № 1380 от 07.10.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИРП на парцели I-315, II и Х, кв. 10, кв. „Кнежки лъг и Василевско“, гр. Троян

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 2 от Протокол № 16/01.09.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-51/29.07.2021 г. от Радка Славкова Цачева,

Заповед № 1379 от 07.10.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на УПИ ХХІХ-455, кв. 98, I и II микрорайон, гр. Троян

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 1 от Протокол № 16/01.09.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-50/28.07.2021 г. от Деница Данева Христова и Николай Коев Коев,  

Заповед 1317 от 28.09.2021 г.

По повод заявление от Емил Дамянов Цветанов за одобряване на ПУП за застрояване за ПИ: 15703.506.43 по кадастралната карта на с. Голяма Желязна.

Обявление № Об-ТСУ-КР-101 от 24.09.2021 г. относно ПУП – ПРЗ на поземлени имоти 73198.502.570, 73198.502.582 и 73198.502.583 по КККР на гр. Троян

  ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-101 гр. Троян,  24.09.2021 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 80 от 24.09.2021 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – план…

Обявление № Об-ТСУ-КР-100 от 24.09.2021 г. относно ПУП – ПРЗ на поземлени имоти 73198.514.214 и 73198.514.228 по КККР на гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-100 гр. Троян, 24.09.2021 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 80 от 24.09.2021 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – план за…

Заповед № 1222 от 10.09.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на поземлен имот 73198.38.23, гр. Троян

ЗАПОВЕД № 1222/10.09.2021 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 13 от Протокол № 14/04.08.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-40/10.06.2021 г. от Мирослав Генов Христов,  …

Публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот с площ от 122 кв.м. в с. Бели Осъм, община Троян

  На основание заповед №1181/ 03.09.2021 год. на кмета на община Троян, О Б Я В Я В А: публичен търг за отдаване под наем, за срок от една година, на самостоятелно обособена част от недвижим имот – общинска собственост, представляващ сграда с идентификационен №03486.103.675.1 по кадастралната карта на с.Бели…

Публичен търг за отдаване под наем на част от поземлен имот с площ от 62 кв.м. в град Троян

На основание заповед №1180/ 03.09.2021 год. на кмета на община Троян О Б Я В Я В А: публичен търг за отдаване под наем, за срок от 5 години, част от поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 73198.501.509 по кадастаралната карта на гр.Троян, която част е с площ…

Публичен търг за продажбата на поземлен имот в гр. Троян, местност „Чукарата“

На основание заповед №1179/ 03.09.2021 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.434.11 с площ от 615 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих, по кадастралната карта на гр.Троян, местност „Чукарата“, при начална…

Публичен търг за продажбата на поземлен имот в гр. Троян, местност „Стойченски рът“

На основание заповед №1178/ 03.09.2021 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.800.184 с площ от 244 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, по кадастралната карта на гр.Троян, местност „Стойченски рът“, при начална…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Емил М. Минковски от гр. София и Георги Н. Петков от гр. Казанлък

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, на основание чл. 61,  ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията…

Конкурс за възлагане на предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 2, т. 7, чл. 64, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и заповед № 1120/17.08.2021 г., Кметът на…

Обявление № Об-ТСУ-КР-95 от 13.08.2021 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИПУР на улица с о.т. 611-2063 и ЧИПРЗ на квартали 72, 94 и 304, ЦГЧ, гр. Троян

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-ТСУ-КР-95 гр. Троян, 13.08.2021 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 67 от 13.08.2021 г. е…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook