Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Обявление съгласно Заповед №552/ 12.05.2022 год. на и.д.кмет на община Троян

Обявление относно публичен търг за отдаване под наем, за срок от десет години, на недвижим имот – общинска собственост с идентификатор 70500.61.94, по кадастралната карта на с.Старо село, с трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: Язовир.

Обявление съгласно Заповед № 536/ 09.05.2022 год. на Кмета на Община Троян

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от недвижим имот – частна общинска собственост, който включва: помещение за охрана, информационна зала, и склад, находящи се в сграда с идентификатор 81476.512.80.1 по кадастралната карта на с.Чифлик, община Троян.

Заповед № 523 от 04.05.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на имот с идентификатор 73198.800.105 по КККР на гр. Троян

  З А П О В Е Д № 523 / 04.05.2022 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Писмо с Изх.      № 6151(1)/29.10.2021 г. на РИОСВ – Плевен, Решение № 4 от Протокол № 5/16.03.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство…

Обявление съгласно Заповед № 443/ 15.04.2022 год. на И.Д.Кмет на Община Троян

На основание заповед №443/ 15.04.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,   О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 15703.504.1078 с площ от 1022 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „За търговси обект, комплекс“…

Обявление съгласно Заповед № 442/ 15.04.2022 год. на И.Д.Кмет на Община Троян

  На основание заповед №442/ 15.04.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,   О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 15703.504.1079 с площ от 2352 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „За обществен обект,…

Заповед № 453 от 19.04.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на поземлен имот 73198.501.693, гр. Троян

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 12 от Протокол № 2/03.02.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-71/21.12.2020 г. от Весела Илиянова Колева,

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Петър П. Стаев от гр. Стара Загора

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Румяна Кралева и Тодор Багаров от гр. София

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 296/18.03.2022 г. на Кмета на община Троян е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация (ПУП – ПРЗ за ЧИПР) на парцел I-719 в квартал 33 по плана…

Обявление съгласно заповед №402/ 07.04.2022 год. на И.Д.Кмет на Община Троян

  На основание заповед №402/ 07.04.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,   О Б Я В Я В А   публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – общинска собственост, представляващ метален павилион с идентификатор 05445.150.3006.1, с площ 61 кв.м., по кадастралната…

Обявление съгласно заповед №401/ 07.04.2022 год. на И.Д.Кмет на Община Троян

  На основание заповед №401/ 07.04.2022 год. на и.д.кмет на община Троян   О Б Я В Я В А:   публичен търг за отдаване под наем, за срок от три месеца, на част от поземлен имот с идентификатор 83212.501.1109, която част е с площ от 2531 кв.м., по кадастралната…

Обявление № Об-УТ-46 от 25.03.2022 г. относно ПУП – ПРЗ на имоти с идентификатори 73198.502.570 и 73198.502.582 по КККР на гр. Троян

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 24 от 25.03.2022 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Светлана Кузминова-Петрова, живуща в Испания

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Светлана * Кузминова-Петрова, настоящ адрес: Испания ********,…

Обява за публичен търг за отдаване под наем, за срок от десет години, на самостоятелен обект в сграда 73198.504.14.1.17 с площ от 46,40 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, (АИР)

На основание заповед №291/ 17.03.2022 год. на кмета на община Троян, обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от десет години, на самостоятелен обект в сграда 73198.504.14.1.17 с площ от 46,40 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, (АИР-а) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 410…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Димитър Пламенов Манджуков от гр. София

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Заповед № 296 от 18.03.2022 г. на Кмета на община Троян относно ПУП – ПРЗ за ЧИПР на парцел I-719, кв. 33, мах. „Калчевска“, гр. Троян

    З А П О В Е Д № 296 / 18.03.2022 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 8 от Протокол № 4/02.03.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх.…

Обявление съгласно заповед № 258/ 11.03.2022 г. на Кмета на Община Троян

Публичен търг за отдаване под наем, за срок от 5 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща терен, попадащ в поземлен имот с идентификатор 73198.502.475 с начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, по кадастралната карта на гр.Троян.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook