Обявления

Съобщение по чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК до Венелин Ненов относно Обявление № Об-ТСУ-КР-79 от 22.07.2021г.

Съобщение по чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК до Венелин Ненов относно Обявление № Об-ТСУ-КР-79 от 22.07.2021г. за одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на Застроително-регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на квартал 37 по плана на село…

Заповед № 930 от 02.07.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на имот 73198.800.32, гр. Троян

ЗАПОВЕД № 930/02.07.2021 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № ПО-10-2, т. I.1. от 11.03.2021 г. на ОД „Земеделие“ гр. Ловеч, Становище № 5397(1) от 12.10.2020 г. на РИОСВ – Плевен, Решение № 7 от Протокол № 11/16.06.2021 г. на Общинския…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Георги Н. Петков от гр. Казанлък

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Георги ****** Петков, адрес: гр. Казанлък…

Публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване на поземлен имот в с. Чифлик

На основание заповед №856/ 25.06.2021 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 3 години, върху част от поземлен имот с идентификатор 81476.512.80 по кадастралната карта на с.Чифлик, която част е с площ от 2619 кв.м., при начална тръжна…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Руслана П. Анастасова от гр. Костинброд

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Руслана ****** Анастасова, адрес: гр. Костинброд…

Съобщение до Стелияна Хиндова относно Обявление № Об-ТСУ-КР-53 от 12.05.2021 г. за одобрен ПУП-ПЗ на поземлен имот в с. Балабанско

СЪОБЩЕНИЕ По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на: Стелияна * Хиндова с адрес: гр. София, ******, собственик на имот с идентификатор 02302.28.2, по кадастр. карта на с. Балабанско Заинтересувано лице по смисъла…

Обявление на публични търгове за продажба на поземлени имоти в с. Балабанско и гр. Троян

На основание заповед № 756 / 02.06.2021 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА публични търгове за продажбата на следните поземлени имоти – общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 02302.800.3 с площ от 415 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, по…

Обява за одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния план за ПИ 20300.350.8162

Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, обявява одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗП) на УПИ ХVI, кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Дебнево (поземлен имот с идентификатор 20300.350.8162 по кадастралната карта на с. Дебнево).

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Цено Вл. Галчев от гр. София

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Цено * Галчев, адрес: гр. София…

Обявление № Об-ТСУ-КР-51 от 21.05.2021 г. относно ПУП – ПР за ЧИПУР на улици с о.т. 832-615-614 и 832-833-1180-1186 и проектни улици с о.т. 615-616 и 833-654-653, ЦГЧ, гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-51 гр. Троян, 21.05.2021 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 43 от 21.05.2021 г. е обнародвано обявление относно Решение № 364 от протокол    № 18/22.04.2021 г. на…

Заповед № 692 от 20.05.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на УПИ VIII-29 и IX-32, кв. 215, гр. Троян - кв. „Велчевско“

ЗАПОВЕД № 692 / 20.05.2021 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение   № 2 от Протокол № 7/21.04.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-10/02.02.2021 г. от Рена Стефанова Петрова,…

Заповед № 686 от 19.05.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на УПИ X-303 и XI-304, кв. 28, гр. Троян

ЗАПОВЕД № 686 / 19.05.2021 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 1 от Протокол № 8/12.05.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-18/11.03.2021 г. от „СТОЕВИ МУЛТИГРУП“ ЕООД…

Уведонление до Алил Коджахасанов за начало на производство по реда на чл.26 от АПК съгласно чл.65 от Закона за общинската собственост

ДО АЛИЛ КОДЖАХАСАНОВ ГР. ТРОЯН   УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс   На 11.05.2021 год., по повод постъпил сигнал в община Троян, е извършена проверка от служители на Общинска администрация на поземлен имот с идентификатор 03558.411.9 по Кадастралната карта /КК/ на с. Белиш, общ. Троян, при която е…

Публични търгове за продажбата на поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в с. Балабанско, община Троян

  На основание заповед №621/ 29.04.2021 год. на кмета на община Троян, ОБЯВЯВА публични търгове за продажбата на следните поземлени имоти – общинска собственост: 1. Поземлен имот с идентификатор 02302.800.36 с площ от 600 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих, по…

Обявление № Об-ТСУ-КР-45 от 12.05.2021 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на парцел I-266, кв. 152, гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-45 гр. Троян, 12.05.2021 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 38 от 11.05.2021 г. е обнародвано обявление относно Решение № 386 от протокол № 18…

Обявление № Об-ТСУ-КР-46 от 12.05.2021 г. относно ЧИПУР на улица с ОТ 611-2063 и ЧИПРЗ на кв. 72, 94 и 304 по плана на гр. Троян – ЦГЧ

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-46 гр. Троян, 12.05.2021 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 38 от 11.05.2021 г. е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план…

Заповед № 555 от 15.04.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на УПИ VIII, X-1811, XX-2414 и XXIII, кв. 88, гр. Троян

ЗАПОВЕД № 555 / 15.04.2021 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 2 от Протокол № 4/04.03.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-13/08.02.2021 г. от Община Троян, ОДОБРЯВАМ: Подробен устройствен…

Заповед № 554 от 15.04.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на имот 73198.800.111, гр. Троян

ЗАПОВЕД № 554 / 15.04.2021 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 6 от Протокол № 5/17.03.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с входящ № ГА-13-6 от 19.01.2021 г. от Тихомир Стефанов…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Стефка Пидева от гр. Троян, с настоящ адрес в Испания

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Стефка * Пидева, постоянен адрес: гр.…

Обявление № Об-ТСУ-КР-30 от 02.04.2021 г. относно ПУП – ПР за ЧИПУР на улица „Мир“ – от о.т. 1129 до о.т. 1588 между кв. 88, 281 и 512, гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-30 гр. Троян,  02.04.2021 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 27/02.04.2021 г. е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Рена Петрова от гр. София и Деляна Димовска от гр. В. Търново

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на осно-вание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Рена * Петрова, адрес: гр. София…

Обявление № Об-ТСУ-КР-28 от 19.03.2021 г. относно проект за ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на парцел I-266 „За „ЕЛМА“ АД Троян“, кв. 152, гр. Троян

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 23 от 19.03.2021 г. е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изме-нение на…

Публичен търг за отдаване под наем на част от поземлен имот в с. Шипково, включващ плувен басейн и сгради

На основание заповед №400/ 12.03.2021 год. на кмета на община Троян ОБЯВЯВА: публичен търг за отдаване под наем, за срок от три месеца, на част от поземлен имот с идентификатор 83212.501.1109, която част е с площ от 2531 кв.м., по кадастралната карта на с.Шипково, и включва: плувен басейн със застроена…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top