Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.476.6

На основание заповед №890/ 07.06.2024 год. на кмета на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.476.6 с площ от 859 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „Друг вид трайно насаждение“, м.Костурски…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 21590.500.717

  На основание заповед №889/ 07.06.2024 год. на кмета на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 21590.500.717 с площ от 137 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За друг обществен обект,…

Обявление № Об-УТ-125 от 18.06.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-125 гр. Троян, 18.06.2024 г.   Община Троян обявява, че в бр. 52/18.06.2024 г., стр. 95 на Държавен вестник е обнародвано обявление № Об-УТ-115/06.06.2024 г., с което Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян,  на основание чл. 129, ал. 1,…

Обявление № Об-УТ-124 от 18.06.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-124 гр. Троян, 18.06.2024 г.   Община Троян обявява, че в бр. 52/18.06.2024 г., стр. 95 на Държавен вестник е обнародвано обявление № Об-УТ-116/06.06.2024 г., с което Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 129, ал.…

Обявление № Об-УТ-101 от 22.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Иво * Янков , живущ…

Обявление № Об-УТ-100 от 21.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Васил * Ненов, като собственик …

Обявление № Об-УТ-96 от 13.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Румен*Арабаджиев ,живущ в гр.Плевен*** ,…

Обява за ПИПУП-ПРЗ „За хотел и трафопост“, кв.51 по регулационния план на с.Орешак

ОБЯВА Община Троян,  обявява, че в Държавен вестник бр. 45/28.05.2024 година е обнародвано:  на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на действащите Подробни устройствени планове – План  за регулация и застрояване /ПИПУП-ПРЗ/ в обхват: 53707.51.174, УПИ І…

Обнародвано в Държавен вестник обявление № Об-УТ-97/15.05.2024 г.

ОБЯВА                                             Община Троян обявява, че в бр. 45/28.05.2024 г., стр. 61 на Държавен вестник е обнародвано обявление № Об-УТ-97/15.05.2024 г., с което Дирекция „Устройство на територията“ при Община…

Обявление № Об-УТ-83 от 23.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ     Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) ДИП „ Първи май…

Обявление № Об-УТ-81 от 18.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ     Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) „Еси Ем Груп „,гр.…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.504.75

На основание заповед №714/ 09.05.2024 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.504.75, с площ от 47 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян, одобрени със Заповед РД-18-11/ 20.04.2007 год., трайно предназначение на…

Обявление за публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху недвижим имот – общинска собственост,

На основание заповед №715/ 09.05.2024 год. на кмета на община Троян,   О Б Я В Я В А публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.446.1.20 с площ от…

Обявление № Об-УТ-92 от 08.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ  Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Неизестен *** , записан в…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.95.808 с площ от 1298 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“

На основание заповед №649/ 25.04.2024 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.95.808 с площ от 1298 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „За друг вид земеделска земя“ по кадастралната…

Обявление за публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от три години, върху част от поземлен имот с идентификатор 81476.512.80 по кадастралната карта на с.Чифлик

       На основание заповед №650/ 25.04.2024 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от три години, върху част от поземлен имот с идентификатор 81476.512.80 по кадастралната карта на с.Чифлик, която част е…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook