Обявления

Заповед № 555 от 15.04.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на УПИ VIII, X-1811, XX-2414 и XXIII, кв. 88, гр. Троян

ЗАПОВЕД № 555 / 15.04.2021 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 2 от Протокол № 4/04.03.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-13/08.02.2021 г. от Община Троян, ОДОБРЯВАМ: Подробен устройствен…

Заповед № 554 от 15.04.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на имот 73198.800.111, гр. Троян

ЗАПОВЕД № 554 / 15.04.2021 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 6 от Протокол № 5/17.03.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с входящ № ГА-13-6 от 19.01.2021 г. от Тихомир Стефанов…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Стефка Пидева от гр. Троян, с настоящ адрес в Испания

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Стефка * Пидева, постоянен адрес: гр.…

Обявление № Об-ТСУ-КР-30 от 02.04.2021 г. относно ПУП – ПР за ЧИПУР на улица „Мир“ – от о.т. 1129 до о.т. 1588 между кв. 88, 281 и 512, гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-30 гр. Троян,  02.04.2021 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 27/02.04.2021 г. е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Рена Петрова от гр. София и Деляна Димовска от гр. В. Търново

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на осно-вание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Рена * Петрова, адрес: гр. София…

Обявление № Об-ТСУ-КР-28 от 19.03.2021 г. относно проект за ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на парцел I-266 „За „ЕЛМА“ АД Троян“, кв. 152, гр. Троян

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 23 от 19.03.2021 г. е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изме-нение на…

Публичен търг за отдаване под наем на част от поземлен имот в с. Шипково, включващ плувен басейн и сгради

На основание заповед №400/ 12.03.2021 год. на кмета на община Троян ОБЯВЯВА: публичен търг за отдаване под наем, за срок от три месеца, на част от поземлен имот с идентификатор 83212.501.1109, която част е с площ от 2531 кв.м., по кадастралната карта на с.Шипково, и включва: плувен басейн със застроена…

Обявление № Об-ТСУ-КР-9 от 05.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на: Йоско * Дренски с адрес: гр. Ловеч, ******, собственик на имот с идентификатор 53707.502.172, по кадастр. карта на с. Орешак Верка * Виколова с…

Заповед № 299 от 25.02.2021 г. на кмета на Община Троян

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцел III-2680, кв. 158 по регулационния план на I и II микрорайон на град Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.509.293 по кадастралната карта на град Троян) и…

Oдобрена промяна в имот с идентификатор 80981.229.17 по кадастралната карта на село Черни Осъм, местност “Иванска лъка“

Дирекция  „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 1650/17.12.2020 г. на Кмета на Община Троян е одобрена промяна в отреждането на с имот с идентификатор 80981.229.17 по кадастралната карта…

Конкурс за отдаване под наем на общински имот

На основание Заповед №165/ 04.02.2021 год. на кмета на община Троян ОБЯВЯВА: конкурс за отдаване под наем, за срок от десет години, на част от недвижим имот – общинска собственост, която част с обща площ от 480 кв.м. включва: салон за хранене; кухненски блок; подготвителни; складови; битови и хладилни помещения,…

Обява за изработване на ПУП

Изработен е проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за улична регулация на улица с о. т. 1000 – 212 – 221 – 1002, между кв. № 92 и 93 по регулационния план на с. Калейца

Одобрен ПУП – ПЗ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), за строителен квартал 2 по плана на село Гумощник

Със заповед  № 1651/ 17.12.2020г. на Кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план за застрояване (ПУП – ПЗ), като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), за строителен квартал 2 по плана на село Гумощник, община Троян, обхващащ поземлени имоти с идентификатори 18109.153.1000, 18109.153.1010, 18109.153.1011, 18109.153.1012 и…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и Мима Джанова от гр. Троян

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Обявление № Об-ТСУ-КР-1 от 11.01.2021 г. относно проект за ПУП – ПР за ЧИПУР на улици в ЦГЧ на гр. Троян

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-ТСУ-КР-1 гр. Троян,  11.01.2021 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 2 от 08.01.2021 г. е…

Заповед № 1677 от 22.12.2020 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ на имоти 73198.29.118 и 73198.512.167

  З А П О В Е Д № 1677/22.12.2020 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 22 от Протокол № 22/25.11.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с Вх. № ГА-13-17/13.05.2020 г. от „АЛАПРИМА“…

Заповед № 1664 от 18.12.2020 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ

  З А П О В Е Д № 1664/18.12.2020 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № ПО-10-5, т. I, т. 1 от 18.08.2020 г. на ОД „Земеделие“ – гр. Ловеч, Решение № ПН-14-ПР/2020 г. на РИОСВ – Плевен, Становище Изх.…

Съобщение до заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):…

Обявление Об-ТСУ-КР-133 от 14.12.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   № Об-ТСУ-КР-133 гр. Троян, 14.12.2020 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 99 от 20.11.2020 г. е…

Обява относно одобрен ПУП-ПП за трасе за кабелно ел. захранване и трафопост към обект „Малък кланичен пункт и колбасарски цех“, с. Добродан

ОБЯВА Община Троян обявява, че в Държавен вестник бр. 105 от 11.12.2020 г. е обнародвано: Община Троян, дирекция „Устройство на територията“, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1399 от 27.10.2020 г. на кмета на община Троян е одобрен проект на подробен устройствен план…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top