Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Обявление съгласно Заповед №1243/16.09.2022 г. на кмета на Община Троян

        На основание заповед №1243/ 16.09.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.800.59 с площ от 864 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „Овощна градина“ по…

Обявление съгласно Заповед №1244/16.09.2022 г. на кмета на Община Троян

       На основание заповед №1244/ 16.09.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 02302.820.1 с площ от 851 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“…

Заповед № 1247 от 16.09.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на имот с идентификатор 73198.517.260 по КККР на гр. Троян

З А П О В Е Д № 1247 / 16.09.2022 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 9 от Протокол № 15/10.08.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-58/20.06.2022…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Стою Д. Стоев от гр. София

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Обявление № Об-УТ-167 от 16.08.2022 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел I-1818 в кв. 87 по плана на гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-167 гр. Троян, 16.08.2022 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 66 от 16.08.2022 г. е обнародвано обявление относно…

Обявление № Об-УТ-166 от 16.08.2022 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел VI-„За бензиностанция“ в кв. 214 по плана на кв. Велчевско на гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-166 гр. Троян, 16.08.2022 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 66 от 16.08.2022 г. е обнародвано обявление относно…

Обявление № Об-УТ-165 от 16.08.2022 г. относно проекти на поземлен имот с идентификатор 73198.21.76 по КККР на гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-165 гр. Троян, 16.08.2022 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 66 от 16.08.2022 г. е обнародвано обявление относно…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Димитър Манджуков от гр. София

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Даниела П. Аврамова и Полислава П. Бонева-Драгиева от гр. София

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Димитър Манджуков от гр. София

  СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Димитър * Манджуков, адрес: гр.…

Профилактика на настилката на лекоатлетическата писта към стадион „Чавдар“ гр. Троян

Уважаеми съграждани, В периода 12-14.07.2022 г. ще се проведе профилактика на настилката на лекоатлетическата писта към стадион „Чавдар“ гр. Троян. Желаещите да участват с доброволен труд в инициативата за подобряване състоянието на пистата, могат да се включат от 08:00 до 11:00 ч. и от 17:00 до 20:00 ч. в посочените…

Заповед № 820 от 06.07.2022 г. на Кмета на община Троян относно ПУП - ПЗ на имоти 73198.515.312, 73198.515.397 и 73198.515.398, гр. Троян

ЗАПОВЕД № 820 / 06.07.2022 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 5 от Протокол № 12/15.06.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-38/26.04.2022 г. от Христо Минков Маринов, ОДОБРЯВАМ:…

Заповед № 796 от 01.07.2022 г. на Кмета на община Троян относно ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.451.14, местн. Телчерево, гр. Троян

ЗАПОВЕД № 796 / 01.07.2022 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, писмо с Изх. № 5409(1)/23.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен, Решение № 26 от Протокол № 2/02.02.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Светлана Павловна Кузминова-Петрова, живуща в Испания и Петър Петков Стаев от гр. Стара Загора

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook