Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Обявление № Об-УТ-262 от 29.12.2022 г. за ПУП – ПП на трасе за кабелна линия в имот с идентификатор 73198.21.76, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-262 гр. Троян, 29.12.2022 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 103 от 24.12.2022 г. е обнародвано обявление относно изработен…

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на изложбена зала и офис в НИХЗИ - Орешак

На основание чл.18 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел, чл.67 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №28/09.12.2022 г. на управителя на…

Обявление № Об-УТ-250 от 14.12.2022 г. относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на имот с идентификатор 73198.514.228, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-250 гр. Троян, 14.12.2022 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 99 от 13.12.2022 г. е обнародвано обявление относно…

Заповед № 1524 от 16.11.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 73198.70.120 по КККР на гр. Троян

З А П О В Е Д № 1524 / 16.11.2022 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 2 от Протокол № 19/19.10.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх.…

Обявление № Об-УТ-227 от 16.11.2022 г. относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел I, кв. 175 и паркинг, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-227 гр. Троян, 16.11.2022 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 91 от 15.11.2022 г. е обнародвано обявление относно Решение…

Обявление № Об-УТ-223 от 11.11.2022 г. относно проект за промяна на зона в ОУПОТ и ПУП - ПЗ на имот 73198.21.76, гр. Троян

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-223 гр. Троян, 11.11.2022 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на осно-вание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 90 от 11.11.2022 г. е обнародвано обявление…

Уведомление по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс до Татян Балевски от гр. Пловдив

ДО ТАТЯН БАЛЕВСКИ ГР.  ПЛОВДИВ   УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс   По повод постъпили в Община Троян жалби с вх. №Ж-РД-102/17.10.2022 г. и №Ж-РД-106/24.10.2022 г., касаещи положени канализационни тръби в общински имот в мах. „Длъжковска“, е извършен оглед на място от служители на Общинска администрация, при който…

Обявление № Об-УТ-219 от 28.10.2022 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИРП на парцели II-360 и XXVI-358,359, кв. 9, кв. Кнежки лъг и Василевско, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-219 гр. Троян, 28.10.2022 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 86 от 28.10.2022 г. е обнародвано обявление за…

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общинска земеделска земя находяща се в гр. Троян и с. Черни Осъм.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.60, ал.4, чл.62 и чл.67, ал.2 от Наредба №11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №665/26.05.2022 г. на Общинския…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.67 с площ от 1263 кв.м.

  О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н На основание заповед №1343/ 07.10.2022 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.67 с площ от 1263 кв.м., трайно предназначение на територията:…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.11 с площ от 988 кв.м.,

  О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н      На основание заповед №1344/ 07.10.2022 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.11 с площ от 988 кв.м., трайно предназначение на територията:…

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда 73198.504.14.1.18 с площ от 39,86 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян

  О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н На основание заповед №1345/ 07.10.2022 год. на кмета на община Троян,   О Б Я В Я В А   публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда 73198.504.14.1.18 с…

Обявление съгласно Заповед №1243/16.09.2022 г. на кмета на Община Троян

        На основание заповед №1243/ 16.09.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.800.59 с площ от 864 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „Овощна градина“ по…

Обявление съгласно Заповед №1244/16.09.2022 г. на кмета на Община Троян

       На основание заповед №1244/ 16.09.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 02302.820.1 с площ от 851 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“…

Заповед № 1247 от 16.09.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на имот с идентификатор 73198.517.260 по КККР на гр. Троян

З А П О В Е Д № 1247 / 16.09.2022 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 9 от Протокол № 15/10.08.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-58/20.06.2022…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Стою Д. Стоев от гр. София

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook