Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане дълготрайни декоративни дървета, по повод искане от Военен географски център с административен адрес гр.Троян, ул.“Христо Цонковски “ № 1 за обект: Ляв тротоар на ул. „Г.С.Раковски“ (имот с идентификатор 73198.502.482 по КККР на гр.Троян - публична общинска собственост) и ляв тротоар на ул. „Станка Исикийска“ (имот с идентификатор 73198.502.479 по КККР на гр.Троян - публична общинска собственост) в участъка до сградите в югозападната част на имота на Военен географски център. Искането на Военен географски център е за отсичане на 19 броя декоративни дървета.

1. В частта от тротоара на ул. „Г.С.Раковски“, граничеща с имота на Военен географски център (публична общинска собственост), се намират 18 броя декоративни дървета, за които е подадено искане за отсичане.

Дърветата са от следните видове:

Сребролистна липа (Tilia tomentosa) - общо 10 броя;

Захарен клен (Ácer sáccharum) - общо 4 броя;

Планински ясен (Fraxinus excelsior) - общо 2 броя;

Конски кестен (Aesculus hippocastanum) - общо 1 брой;

Обикновен явор (Acer pseudoplatanus) - общо 1 брой.

2. На тротоара на ул. „Станка Исикийска“ (публична общинска собственост), граничещ с имота на Военен географски център, се намират 3 броя декоративни дървета, за 1 брой от които е подадено искане за отсичане.

Дърветата са от следните видове:

Планински ясен (Fraxinus excelsior), кълбовидна форма - общо2 броя;

Бяла акация (Robinia pseudoacacia), кълбовидна форма- общо 1 брой.

След оглед на място и във връзка с проекта на реконструкция на сградите, общинска администрация предлага на кмета на община Троян да издаде разрешение за отсичане на 12 броя дървета както следва:

1. На ул. „Г.С.Раковски“ - 6 броя Сребролистна липа, 1 брой Планински ясен, 1 брой Обикновен явор, 1 брой Захарен клен, граничещи със югозападната част на имота на Военен географски център и 2 броя Захарен клен 100 % изсъхнали.

2. на ул. „Станка Исикийска“ - 1 брой Планински ясен, кълбовидна форма.

На останалите дървета да се оформят короните като се премахнат клоните, които възпрепятстват строителните дейности.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да подават в отдел „Услуги на гражданите“, в сградата на община Троян на пл. „Възраждане” № 1 или на следния e – mail адрес: postbox@troyan.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет – страницата на Община Троян на основание чл. 66, ал. 1, предложение от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до искането по издаване на общия административен акт, като справки могат да се получат в стая № 17 (2 етаж) в сградата на пл. „Възраждане” № 1 гр. Троян.

 

Общинска администрация

26.04.2021 г.

 

 

Последна промяна: 13:58, 18 Май 2021
Разглеждания: 465

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook