Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОбКБППМН - Троян

Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

Сформирана със заповед  на Кмета на общината и включва:

Председател: Заместник – кмет по образованието , щатен секретар, юрист, Инспектор „Детска педагогическа стая“ ,  Началник отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“,  Началник отдел „Образование, култура , спорт и демографска политика“ , психолози и обществени възпитатели.

Задължения на  Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни:

ОбКБППМН съвместно с детските педагогически стаи и органите на образованието и при широкото съдействие на обществеността изпълняват следните задачи:

 • организира и координира социалнопревантивната дейност на територията на общината, издирват и установяват съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
 • разглеждат деянията по чл. 11, ал. 1 от ЗБППМН, налагат възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 10 и 12, както и правят предложения до съда за налагане на възпитателните мерки по т. 11 и 13;
 • участват в заседанията по чл. 31, ал. 1 на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат, и правят предложения по чл. 31, ал. 4 до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 73 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
 • привеждат в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 и осъществяват контрол върху изпълнението им;
 • съдействат на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати и от поправителните домове, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
 • следят отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободени от поправителните домове, и вземат мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
 • упражняват контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване на нарушения сезират компетентните органи;
 • подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
 • упражняват контрол върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
 • налагат мерките по чл. 15 от ЗБППМН;
 • Осъществява взаимодействие с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, контролира тяхната дейност;
 • Поддържа връзка със специализираните заведения за информация за проблемните деца, настанени от съда по предложение на МК;
 • Съдейства за уреждане на битови, трудови и социални проблеми на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и условно осъдени;
 • Сезира специализираните органи в случаи, когато са нарушени правата на детето;
 • Представлява местната комисия при упражняване на контрол върху детска педагогическа стая;
 • Организира и отговаря за провеждането на квалификационни мероприятия със специалисти от системата на БППМН.
План-програма на ОбКБППМН за 2022…

План-програма на ОбКБППМН за 2022 г.

Основни задачи и дейности  на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОбКБППМН) – гр. Троян през 2021 г.

Правилник за организацията и дейността…

Правилник за организацията и дейността на обкбппмн – гр. Троян

Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОбКБППМН) е органа за организация, ръководство и контрол на дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво община.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook