Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект по УРБАКТ III, по който водеща страна е град Моуан-Сарту Франция), свързан с екологосъобразните начини на живот

УРБАКТ III 2014-2020 е  една от програмите на ЕС за сътрудничество, целяща обмяната на опит и познания между Европейските местни власти (градовe) в сферата на устойчивото интегрирано градско развитие. В рамките на специфични мрежи, партньорите са поканени съвместно да разработват прагматични решения на основни градски проблеми и предизвикателства, интегрирайки икономически, социални и екологични решения. УРБАКТ е преди всичко програма за изграждане на капацитет, адресирайки следните потребности: Капацитет за прилагане на политики, изпълнение на политики и изграждане и трансфер на познания.

Община Троян е силно впечатлена от основните цели на проекта, който реализира съвместно с община Моуан-Сарту (Франция), а именно разработване на система за повишаване на стандартите за хранене в ДГ в общината и насърчаване на екологосъобразното хранене чрез създаване на собствено производство на зеленчуци и плодове, с цел доставяне на пресни биопродукти за децата и учениците на територията на общината.

Здравословното хранене на учениците се постига чрез осигуряване на пълноценна и разнообразна храна, ежедневна консумация на зеленчуци и плодове, достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни, увеличаване консумацията на пълнозърнести храни, ограничаване приема на мазнини, захар и сол.

Опитът и механизмът, който общината в Моуан-Сарту притежава ни дава възможни решения за прилагане на техния модел и на територията на община Троян.

Община Троян има възможности и дадености за това, но е нужен механизъм за прилагането на този иновативен подход.

В края на 2013 г., Общинският съвет – Троян прие Общински план за развитие на Община Троян за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на община Троян следва създадените от ЕС насоки, залегнали в Стратегията „Европа 2020“, чиито водещи инициативи са свързани с:

  • Приоритетно стимулиране развитието на биологично земеделие;
  • Балансирано развитие на земеделието;
  • Подкрепа на млади фермери;
  • Мероприятия за опазване и съхраняване на околната среда.

Водещите инициативи са намерили своето отражение и в Общинския план за развитие на Община Троян, посредством залегналите в него стратегически цели, приоритети и конкретни проекти.

Една от стратегическите цели е насочена към стимулиране на местната икономика и открояване на конкурентните предимства на местния потенциал.

Приоритетът, който сме си поставили, е повишаване на конкурентноспособността на местната икономика за подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и доходите на населението.

Конкретните проекти, предвидени за реализация на приоритета са насочени към:

  • Подкрепа за развитие на традиционните дейности, в т. ч. биологично земеделие, животновъдство и други;
  • Сдружаване на местни предприятия за повишаване на конкурентността им, в т. ч. предприятията преработващи земеделски и животински продукти;
  • Партньорство с Института за планинско животновъдство и земеделие.

Реализирането на приоритета ще доведе до подобряване конкурентоспособността на традиционни отрасли за община Троян - земеделие, горско стопанство, занаятчийство, дърводобив и други, като същевременно ще гарантира повишаването на степента на устойчиво и ефективно използване на местните ресурсите в отраслите.

В град Троян се намира единственият в България Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ).

В института и експерименталната база към него се извършва научно-изследователска, консултантско - внедрителска и производствена дейност в областта на животновъдството, овощарството и фуражното производство и най-вече на биопроизводството.

Ето защо ИПЖЗ може да се разглежда като ключов партньор за развитие на научно-развойната дейност и иновациите.

Между ИПЖЗ и Община Троян е подписан Меморандум за разбирателство за разработване на проектно предложение за кандидатстване за финансиране по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-1.003 „Изграждане на Регионални научни центрове“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основните задачи, залегнали в проектното предложение са свързани с:

  • Създаване на моделни трайни насаждения от различни овощни видове за условията на Предбалкана;
  • Подбор на сливови и ябълкови сортове, подходящи за биологично производство в Централен Старопланински район;
  • Разработване на елементи от технологии за създаване на моделни насаждения от някои ягодоплодни и плодово-лекарствени култури в условията на Предбалкана;

Това е още едно доказателство за стремежа на ръководството на Община Троян да търси механизми и да подкрепя всички инициативи, свързани с производството и предлагането на местни растителни и животински биопродукти.

Една от основните цели на настоящия мандат е именно развитието на дейности в земеделието и менажиране на общински земи, които да осигуряват екологично чисти храни.

Релефът на територията на община Троян е високо, средно и ниско планински, като територията й попада в пределите на Средна Стара планина и Средния Предбалкан. Тази специфика на региона определя и начина на трайно ползване на земите от общинския поземлен фонд. Най-голям е делът на пасищата, мерите и ливадите (76%). Трайните насъждения са едва 14% и само 5% са ниви.

Община Троян притежава общински поземлен фонд от 29277 броя поземлени имоти с обща площ от 163060 дка.

Общината активно подпомага земеделските производители, регистрирани на територията й, чрез отдаване под наем или аренда на земите от общинския поземлен фонд.

Отдаването на земите от общинския поземлен фонд под наем или аренда, с изключение на пасищата, мерите и ливадите, съгласно българското законодателство се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от Общинския съвет – Троян.

Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване се отдават на собственици или ползватели на животновъдни обекти, отглеждащи селскостопански животни, подали заявление до кмета на общината в срок до 10 март на съответната календарна година.

До 01.06.2018 г. Община Троян е предоставила 2948 броя поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади на животновъди, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на общината.

Освен пасищата, мерите и ливадите, земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс и в случаите когато са заети с трайни насаждения или когато не са били използвани две или повече стопански години.

Искрено се надяваме, проектът на община Моуан-Сарту да се окаже успешен и за Община Троян.

Разработването на система за собствено производство на зеленчуци и плодове за доставяне на пресни биопродукти за децата и учениците на територията на общината, ще е още една постигната цел в стремежа за осигуряване на по-добра жизнена среда в общината.

Работим усилено, да бъде проектът успешен за Община Троян, за да го мултиплицира, като сподели своя опит и с другите общини на територията на Република България.

Последна промяна: 15:27, 21 Януари 2021
Разглеждания: 3278

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook