Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес и настоящ адрес

ЗАПОВЕД  

№ 563 от 09.05.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 99б ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, като взех предвид направените констатации в протокол от 02.05.2023 година на Комисията, назначена със Заповед № 507/24.04.2023 г. на Кмета на община Троян

НАРЕЖДАМ:

 

Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на следните лица:

  • Дейвид * Христов с ЕГН *, постоянен адрес гр. Троян ул. „Любен Каравелов“ № 20 ет. 2 ап. 2 от дата 22.08.2017 г.
  • Девина * ЕГН *, постоянен адрес гр. Троян ул. „Любен Каравелов“ № 20 ет. 2 ап. 2 от дата 22.08.2017 г.
  • Карла * Петкова с ЕГН *, постоянен адрес гр. Троян ул. „Любен Каравелов“ № 20 ет. 2 ап. 2 от дата 22.08.2017 г.

Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес на следните лица:

  • Дейвид * Христов с ЕГН *, настоящ адрес гр. Троян ул. „Любен Каравелов“ № 20 ет. 2 ап. 2 от дата 22.08.2017 г.
  • Димитър * Петков с ЕГН *, настоящ адрес гр. Троян ул. „Любен Каравелов“ № 20 ет. 2 ап. 2 от дата 29.08.2017 г.
  • Карла * Петкова с ЕГН *, настоящ адрес гр. Троян ул. „Любен Каравелов“ № 20 ет. 2 ап. 2 от дата 22.08.2017 г.
  • Нахиде * Исмаилова с ЕГН *, настоящ адрес гр. Троян ул. „Любен Каравелов“ № 20 ет. 2 ап. 2 от дата 20.09.2018 г.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите  лица чрез публикуване на интернет сайта на община Троян и да се обявена на информационното табло на общинска администрация Троян.

Заповедта да се изпрати на ГД „ГРАО“ към МРРБ, чрез ТЗ „ГРАО“ гр. Ловеч за автоматизираното заличаване на адреса в регистъра на населението.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица пред Административен съд – Ловеч  по реда на АПК, чрез кмета на община Троян.

На основание чл. 92, ал. 14, изр. 2 от Закона за гражданската регистрация обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян

 

 

* Информацията е заличена на основание чл. 6, т.1, б. „д“, предл. второ на Регламент (ЕС) 2016 / 679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 15:31, 8 Март 2024
Разглеждания: 357

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook