Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 595 от 16.05.2023 г. на Кмета на Община Троян

З А П О В Е Д

№ 595  16.05.2023 г.

На 12.05.2023 год., е извършена проверка в недвижим имот с идентификатор 73198.504.177 по кадастралната карта на гр. Троян, по повод поставен вендинг автомат за топли напитки, с неидентифициран собственик, между два самостоятелни обекта с идентификатори 73198.504.177.1.58 и 73198.504.177.1.59. Издадено разрешение за ползване на терен за търговска дейност на открито няма.

С оглед ползването на имота без правно основание, е започнато административно производство по издаване на заповед по чл. 65 от Закона за общинската собственост. Уведомлението по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс с изх. № И-РД-589/12.05.2023г. беше поставено на лицевата страна на вендинг автомата, на информационното табло пред Община Троян и беше публикувано на официалния сайт на Община Троян. Със същото уведомление до неизвестния собственик на вендинг автомата е даден тридневен срок за преместване на машината. Срокът изтече на 15.05.2023 год., без да са предприети действия по освобождаване на общинския имот.

Налице е фактическо държане на общински имот без основание, поради което и на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Да се освободи и изземе част от недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор 73198.504.177 по кадастралната карта на гр.Троян, която част с площ от 1 кв.м. се намира на улица „Васил Левски“ №75, като за целта на 17.05.2023 год. от 10.00 часа, служители на Община Троян да демонтират разположения върху описания терен вендинг автомат за топли напитки, с неидентифициран собственик.
  2. За датата и часа на изземването да се уведоми Началника на Районно управление на МВР, гр. Троян, за съдействие при нейното изпълнение.
  3. За изземването на имота да се състави протокол.
  4. Разходите по принудителното изземване на общинския имот са за сметка на лицето, което държи имота.
  5. При неявяване на лицето, което държи имота, вендинг автомат за топли напитки да се премести в складова база „Червянска лъка“. Община Троян не носи отговорност за съхранението на намиращите се във вендинг автомата продукти.

Препис от настоящата заповед да се връчи на началника на РУ – Троян, служителите от дирекция “Общинска собственост и икономика” за сведение и изпълнение и на директора на дирекцията – за контрол.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Ловеч в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Заповедта да се постави на видно място на вендинг автомата, на информационното табло пред Община Троян и да се публикува на официалния сайт на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА  /П/

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 15:31, 8 Март 2024
Разглеждания: 254

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook