Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед №1454 от 26.10.2023 г.

 

ЗАПОВЕД № 1454 от 26.10.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 15 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

I. В границите на урбанизираните територии на населените места с транспортен достъп на територията на община Троян да се извършват всички услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси – събиране и извозване на битовите отпадъци, третиране на битовите отпадъци в инсталация за предварително третиране преди депонирането им и компостиране на биоразградими градински отпадъци, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

II.За имотите, попадащи в границите на следните райони на населените места на община Троян през 2024 г. да не се извършва услугата “събиране и извозване на битови отпадъци”:

1. В град Троян – 73198: мах. “Кратунковци” – 01002; мах. “Шамовска” - 70113; мах. “Гергевци” - 00998; мах. “Самичковци” - 01198; мах. “Хитровска” - 40021; мах. “Рибна” - 01025; ул. “Димовска” – 40097.

2. В село Балабанско – 02302: мах. “Мутевска” – 37424.

3. В село Балканец02448: мах. “Жална” - 00103; мах. “Караниколите” – 00093.

4. В село Бели Осъм03486: мах. “Бошняшка” - 00028; мах. “Гунешка” - 00045; мах. “Доновска” - 15727; мах. “Калчевска” - 00117; мах. “Пъдешка” - 00148; мах. “Серешка” - 00182; мах. “Ралинска” - 00151; ул. “Козя стена” – 00240.

5. В село Белиш03558: мах. “Минковска” – 00028.

6. В село Врабево12108: мах. “Маргатина” – 00415.

7. В село Голяма Желязна: – 15703:ул. “Август 1926” – 00103 всички имоти от № 36 четни и нечетни; ул. “Желязвенска комуна” – 00031 четни №№ от 28 до 44 включително и нечетни №№ 19 до 21 включително; мах. “Испирско” - 00151; мах. “Лъките” – 00179 всички имоти след № 7; мах. “Топля” – 56174 четни от №№ 12,18,48,52 и 60 нечетни №№ 45,51,55,63 и 65; мах. “Чакалско” - 68357; мах. “Чербин” – 68446 четни от № 22 до № 38 включително и нечетни от № 31 до № 41 включително; мах. “Сойчанско” - 00309; мах. “Разсадищата” - 49088; мах. “Башов рът” – 68669 № 20 и от № 52 до №124.

8. В село Гумощник18109: ул. “Клиновци” – 00014.

9. В село Калейца35290: ул. “Терзийска” – 56318 нечетни от № 9 до № 21включително.

10. В село Орешак53707: мах. “Радоевското” (мах. “Хасъмското”) - 00182; мах. “Коевски ливади” (мах. “Коевци” и “Ливадките”) – 30990.

11. В село Патрешко55587: мах. “Златешка” - 22424; мах. “Мачковска”.

12. В село Терзийско72309: ул. “Христо Ботев” – 62685 от нечетни №№ 27 до 43 включително и от четни №№ 44 до 52 включително; ул. “Цвятко Цветковски” - 66500; ул. “Иван Дочковски” – 00237.

13. В село Черни Осъм80981: мах. “Иваншница” - 00031; мах. “Глушка” - 00103; мах. “Бъзево” - 00117; мах. “Лешко присое” - 00093; мах. “Усойна” - 58671; мах. “Кошутина” - 00062; мах. “Тумбевото” и мах. “Нешковци”; мах. “Горначево” - 00031; имоти в мах. “Стойновско” – 00045 с административни адреси № 12А и №№ от 50А четни и нечетни.

14. В село Чифлик81476: мах. “Троанска” – 56798.

15. Всички незастроени имоти в урбанизираните територии на всички населени места в община Троян, с изключение на тези, за които е подадена декларация по чл. 19 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.

16. Всички поземлени имоти и сгради извън строителните граници на урбанизираните територии и извън строителните граници на махалите на всички населени места на територията на община Троян, включително земите раздадени по параграф 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с изключение на тези с осигурен транспортен достъп, за които е подадена декларация по чл. 19 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.

 

III.Честота на събиране и извозване на битови отпадъци за 2024 година, както следва:

1.В град Троян:

1.1. Съд кофа тип “Мева” 110 л. и пластмасова кофа 120 л. и 240 л. – за първа зона – през ден, за втора и трета зона – два пъти седмично, за четвърта зона – един път седмично;

1.2. Съд контейнер тип “Бобър”, тип “Ракла” 1100 л. – за първа зона – през ден, за втора зона – три пъти седмично, за трета зона – два пъти седмично  и за четвърта зона – един път седмично;

Съд контейнер тип “Бобър” за разделно събиране на отпадъци – един път седмично.

1.3. Съд контейнер тип “КТО - 4 куб.м. ” – един път седмично;

1.4. Кошчета за улични отпадъци 85 л. в град Троян – два пъти дневно;

1.5. Съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци (треви и листа) – пролет, лято и есен – два пъти седмично; съдове за пепел – през отоплителния сезон – един път седмично.

2. В селата на територията на община Троян: с. Балабанско, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Белиш, с. Борима, с. Врабево, с. Голяма Желязна, с. Горно Трапе, с. Гумощник, с. Дебнево, с. Добродан, с. Дълбок дол, с. Калейца, с. Ломец, с. Орешак – вилна зона, с. Патрешко, с. Старо село, с. Терзийско, с. Черни Осъм, с. Чифлик, с. Шипково – за всички видове съдове – два пъти месечно, по заявка на Кмета или Кметския наместник на населеното място.

3. В село Орешак за всички видове съдове – един път седмично, по заявка на Кмета на населеното място.

4. В село Чифлик – вилна зона за всички видове съдове – два пъти седмично.

 

IV. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване:

1. Ръчно и машинно почистване на улици, паркови алеи и площади и други обществени места в града – ежедневно.

2. Ръчно събиране на отпадъци от озеленените общински площи – за град Троян ежедневно.

3. Миене на улици, площади и паркови алеи в периода от 01 април до 30 септември включително, както следва:

3.1. Централен площад – 1 път годишно;

3.2. Улица “Генерал Карцов”, ул. “Васил Левски”, ул. “Христо Ботев” – 1 пъти годишно;

3.3. Всички останали улици в града от първа и втора зона и трета зона – 1 път годишно;

3.4. За всички села – съобразно необходимостта.

 

V. Предварително третиране на битови отпадъци преди депониране от всички населени места в община Троян се извършва в “Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци” и компостиране на биоразградими градински отпадъци се извършва в “Инсталация за компостиране” с оператор “Хемус ресурс – Троян и Априлци” ООД.

 

VI. Обезвреждане на битовите отпадъци.

От всички населени места в община Троян се ползва “Регионално депо за неопасни отпадъци Троян – Априлци”.

 

Настоящата Заповед влиза в сила от 01.01.2024 г.

Препис от настоящата ми Заповед да се предостави на отдел “Местни приходи”, общинско предприятие “Комунални услуги – Троян”, общинско дружество “Хемус ресурс -  Троян и Априлци” ООД, на кметовете и кметски наместници на съответните населени места за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на ресорните заместник-кметове на община Троян.

 

Заповедта да се оповести публично!

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ /П/

И. Д. Кмет на Община Троян

Последна промяна: 15:31, 8 Март 2024
Разглеждания: 290

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook