Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Започна кампанията за събиране на местните данъци и такси през 2022 г.

11
Мар
2022
Събиране на местните данъци и такси

Община Троян поддържа традиционно добра събираемост на местните приходи, което се дължи до голяма степен и на ефективността на местната приходна администрация. През 2021 г. - 83.3% е събираемост на текущия данък върху недвижимите имоти и 81.22% на данъка върху превозните средства Важно е да подчертаем, че генерирането на стабилни собствени приходи, позволява воденето на една относително по-самостоятелна местна политика от страна на общинското ръководство и насочването на целеви ресурс към важни за Троян дейности и каузи, които обаче не получават финансиране от страна на държавата.

Към 28.02.2022 г. реализираните приходи от местни данъци и такси са в размер на 870 хил. лв. от които постъпленията от данъци и такси за 2022 г. са в размер на 535 хил. лв.

Община Троян и Отдел „Местни приходи“ в частност, внасят някои пояснения относно сроковете за внасяне на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци:

Сроковете за внасяне на задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци са следните:

1. Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове:

 • До 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.

На 21.01.2021 г. започна събирането на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2022 г.

2. Данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • До 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

На 12.01.2022 г. започна събирането на Данъка върху превозните средства.

3. Патентен данък се плаща на четири вноски:

 • за първо тримесечие – до 31 януари;
 • за второ тримесечие – до 30 април;
 • за трето тримесечие – до 31 юли;
 • за четвърто тримесечие – до 31 октомври
 • На предплатилите до 31 януари за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

4. Туристически данък 

 • дължимия данък се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Заплащането може да се извърши:

 • на касите на отдел “Местни приходи”, ул. “Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/,
 • в кметствата в селата на община Троян,
 • в касите на ИЗИПЕЙ АД
 • онлайн на www.ePay.bg
 • чрез пощенски запис
 • по банков път по следната сметка:

Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, Офис Троян

Банкова сметка – BG94RZBB91558420008108

BIC - RZBBBGSF

Код за вид плащане: 

 • патентен данък – 44 14 00
 • данък недвижими имоти – 44 21 00
 • данък върху превозните средства – 44 23 00
 • такса битови отпадъци – 44 24 00
 • туристически данък - 44 28 00

Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, може да се извърши и преди получаване на съобщение.

Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си задължения, че могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране.

На сайта на Община Троян задължените лица могат да правят справка за задълженията си за местни данъци и такси администрирани от отдел „Местни приходи“. От тази година е създадена нова възможност за получаване на годишните съобщения за дължими данъци и такси, посредством клиентски идентификационен номер (КИН), който се издава лично на лицето, след подаване на заявление по образец в отдел „Местни приходи“ или чрез квалифициран електронен подпис. За улеснение на гражданите предвиждаме и възможност за получаване на годишните съобщения и чрез ПИК (персонален идентификационен код), издаван от НАП.

Последна промяна: 15:40, 11 Март 2022
Разглеждания: 691

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook