Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Скорошен старт на две нови социални услуги планира Община Троян

03
Авг
2022
Скорошен старт на две нови социални услуги…

Строително-монтажните работи по проектите за изграждане на двете нови социални услуги в недостроената поликлиника в Троян приключиха успешно.

В ход е процедурата за подбор на персонал.

Един от сериозните поводи за гордост на Община Троян е фактът, че сме сред българските общини, развиващи най-динамична и активна социална политика в подкрепа на своите граждани в неравностойно положение.

Усилията на администрацията, са съсредоточени не само върху непрекъснатото подобряване на съществуващите услуги, но и върху разширяване на обхвата им и създаване на допълнителни такива, за да бъдат по-пълноценно удовлетворени нуждите на най-уязвимите групи троянци.

Голям интерес предизвикаха проектите, свързани със създаването на две нови услуги в недостроената сграда на новата поликлиника, чрез които не само ще бъде предоставена възможност за осигуряване на активна грижа за хората с най-тежки увреждания, но и ще започне решаване на десетилетния проблем с незавършения и вече амортизиран строеж.

Приключва изпълнението на строително-монтажните работи за изграждане на „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства“, в рамките на проект № BG05M9OP001-2.061-0006 и на „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, реализиран по проект № BG16RFOP001-5.002-0028. Двата центъра са разположени в секция Г от сградата на т. нар. недостроена поликлиниката в гр. Троян, непосредствено до „МБАЛ - Троян“ ЕООД и „Медицински център и кабинети за обща практика“.

Центърът за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, е разположен на първия етаж и на част от приземния етаж. Той е с капацитет 30 места и ще осигурява дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, както и мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни и други дейности, съгласно спецификата и индивидуалните потребностите на целевите групи. За разлика от него Центърът за грижа за лица с умствена изостаналост, който е разположен на втория етаж на сградата и е с капацитет 15 места, ще осигурява подходящи условия за живот на лицата.

Входът на сградата е общ за двата центъра, като достъпът до етажите се осъществява посредством асансьор и стълбище от кота 0,00. На първия етаж са разположени стая за персонал и управител, кабинет за индивидуална работа и психолог и същинския център със стая за почивка почасов отдих мъже, стая за почивка почасов отдих жени, спалня заместваща грижа мъже, спалня заместваща грижа жени и съответните санитарни помещения към тях. Вляво от входа се намират дневната и помещението за арт и трудотерапия, медицински кабинет и помещение за чистачка. В сутерена са разположени залата за лечебна физкултура, трапезария и кухненски бокс със склад към него, както и технически и спомагателни помещения.

На втория етаж са обособени 7 бр. спални помещения (шест с по 2 легла и една стая с 3 легла) със санитарни възли към тях, дневна, трапезария с кухненски бокс, стая за персонала.

В дворното пространство са обособени зони за отдих и контакти с беседка, за занимания на открито и за градинарство.

 

Последващото изпълнение на проекта, след изграждането на социалната инфраструктура, включва дейности по подбор и наемане на персонал, разработване на вътрешна документация за работа на социалната услуга, обучение на специалистите и предоставяне на услугата „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“. 

Потребители на услугата ще бъдат пълнолетни лица (над 18 г.) с увреждания, включително с тежки множествени увреждания от общността и от услугите за резидентна грижа.

Центърът ще предоставя комплекс от интегрирани здравно-социални услуги за лица с различни увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, съгласно индивидуалните потребности на потребителите.

Ще бъдат осигурени дневни, полудневни и почасови услуги като:  информиране, консултиране, терапия, рехабилитация, обучение за придобиване на умения, дневна грижа и подкрепа, включително и на лицата от семейния кръг, полагащи грижи за своите близки с увреждане.

Услугата ще се предоставя в специализирана среда в новоизградената материална база, включваща рехабилитационна зала, стаи за дневен престой и групова работа, за индивидуална работа, за почивка на потребителите и кабинети за специалистите.

Ще бъдат предоставяни и мобилни услуги за потребителите, включващи информиране, консултиране, медицинско наблюдение, рехабилитация и терапевтична грижа в домашна среда от специалистите.

Включена е допълнителна услуга, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни, за осигуряване на подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група чрез краткосрочно настаняване в центъра.

Транспортът на потребителите до центъра и обратно, както и мобилната работа ще се извършва чрез закупените транспортни средства.

Ще бъде осигурена храна на потребителите ползващи дневна и заместваща грижа.

Към момента е извършен подбор на следните специалисти: трудотерапевт, арт терапевт, медицинска сестра, социални асистенти, санитар, хигиенисти, шофьор и касиер-домакин. Общината е в процес на подбор на управител, медицински специалист, рехабилитатор, кинезитерапевт, санитари.

Екипът на проекта е процес на разработване  на необходимите методологии, правила, процедури и вътрешни документи за функциониране на центъра, както и процедура за включване на потребителите и план за развитие на услугата.

Ще се извърши подбор на потребителите на услугата, като предстоят да бъдат извършени информационни срещи и кампании с потенциални потребители на услугата.

В рамките на изпълнение на проекта, потребителите няма да заплащат такса за ползване на социалната услуга.

Социалната услуга е част от планираните интервенции за деинституционализация на грижата за хората с увреждания в Националната стратегия за дългосрочна грижа, като след приключване на нейното финансиране по проекта ще бъде осигурено държавно финансиране като делегирана от държавата дейност.

На ет. 2 в секция Г на сградата ще бъде позиционирана предстоящата за разкриване социална услуга от резидентен тип „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места.

Услугата ще предоставя 24-часова грижа на лица с умствена изостаналост за задоволяване на основните жизнени потребности на лицата от храна, настаняване в среда, близка до семейната, равен достъп до здравни, социални и съпътстващи услуги в общността.

Предстои да се извърши подбор, наемане и обучение на персонал, закупуване на допълнително оборудване и обзавеждане на помещения, настаняване на лицата от целевата група и фактическо предоставяне на социалната услуга.

Специалистите в центъра ще осигуряват необходимата индивидуална подкрепа на потребителите за водене на относително самостоятелен и независим живот, чрез предоставяне на грижа и подкрепа при лично обслужване, медицинско наблюдение, хранене, терапевтични дейности за развитие, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, включително умения за самообслужване, комуникация, организация на свободното време и личните контакти, обогатяване на социалният и културен живот и др.

До 30.06.2023 г. дейността на Центъра ще се финансира със средства по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 - предоставяне на новите услуги“ на ОПРЧР 2014-2020, чрез сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.090-0025-С01 между Община Троян и УО на ОПРЧР.

 

Последна промяна: 11:37, 4 Август 2022
Разглеждания: 397

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook