Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Информация представена на публично събитие проект „Грижа в дома в Община Троян“ на 16.02.2023 г.

17
Фев
2023
Проект „Грижа в дома в Община Троян“

На 09.12.2022 г. Кметът на Община Троян подписа с Ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 административен договор № BG05SFPR002-2.001-0078-С01 за безвъзмездна финансова помощ, в размер до 1 100 752,76 лева, за изпълнение на проект „Грижа в дома в Община Троян“, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Основна цел на проекта е осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

Специфична цел е постигане на социално приобщаване чрез подходяща социална закрила и подобрен достъп до социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на целевите групи.

Стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ е до 1 100 752,76 лева, в т.ч. 85% Европейско финансиране (935 639,84 лв.) и 15% съфинансиране от националния бюджет (165 112,92 лв.)

Бюджетът е формиран на база 206 потребители по 5 041 лв. на обслужено лице за период от 12 месеца и непреки разходи в размер на 6 %.

Дейността по проекта е предоставяне на грижа в дома в община Троян, която включва:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  2. Доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и друг специалист при необходимост.
  4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Паралелно с основната дейност общината изпълнява и дейности за видимост прозрачност и комуникация и организация и управление на проекта.

Съгласно „Разпределение на потребителите по общини“ на процедура „Грижа в дома“ в Община Троян мобилната интегрирана здравно-социална услуга „грижа в дома“ следва да се предоставя на минимум 206 възрастни зависими от грижа и хора с увреждания, в техните домове. Честотата и продължителността на подкрепата се определя с индивидуална оценка на потребности на всяко лице.

До момента са включени за обслужване 209 лица от целевите групи, които ползват: само здравна услуга - 67, само социална - 100, здравна и социална 30, здравна-рехабилитация 12. Приемът на заявления от кандидат-потребители ще продължи до края на месец януари 2024 г.

Ползвателите няма да заплащат такси за услугата „грижа в дома“, съгласно взето решение № 805/24.11.2022 г. на Общински съвет Троян. 

Мобилните интегрирани здравно-социални услуги се изпълняват от назначен квалифициран персонал, включващ 25 домашни санитари, 11 медицински сестри, 4 рехабилитатори, психолог и лекар-физиотерапевт.

За подготовка, управление и координиране процеса по предоставяне на услугата „грижа в дома“ от 09.12.2022 г. са назначени: координатор грижа за възрастни, социален работник и шофьор на пълно работно време.

Предстои подбор и назначаване на персонал на вакантните 5 щата домашни санитари и 4,25 щата медицински сестри. В процеса на изпълнение на проекта е предвидено наемане на лекари-специалисти на трудов договор или договор за услуга, за консултации и лекарско наблюдение на потребителите, съобразно спецификата на здравословното им състояние и извън пакета здравни услуги предоставяни от НЗОК.   

Заложените мерки в настоящия проект продължават реализираните дейности и надграждат постигнатите резултати на приключили проекти на Община Троян, за „патронажна грижа“, финансирани по  процедури „Патронажна грижа“, компоненти 2, 3 и 4 и „Патронажна грижа+“ на ОП РЧР 2014-2020. Поради  значителния брой възрастни в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в община Троян, в настоящия проект е определен индикативен минимален брой потребители, два пъти повече от предходните процедури (от 104 на 206). 

Услугата „Грижа в дома“ е възложена на Отдел „Социална и здравна политика“ в Община Троян, като услуга от общ икономически интерес по смисъла на Решение на ЕК от 20 декември 2011 г.

 

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз 16 февруари 2023 г.

 

Последна промяна: 15:30, 17 Февруари 2023
Разглеждания: 444

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook