Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Приключване на Проект „Патронажна грижа в Община Троян“

ИНФОРМАЦИЯ

за приключване на Проект „Патронажна грижа в Община Троян“

На 01.06.2021 г. Община Троян изпълни договор за БФП договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0038-C02 за Проект „Патронажна грижа в Община Троян“, допълнителен формуляр BG05M9OP001-2.103-0084-C01  по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 4“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Постигнати резултати с натрупване за периода на удължаване на договора с 6 месеца от  02.12.2020г. до 01.06.2021г. по допълнителен формуляр BG05M9OP001-2.103-0084-C01: 

  • осигурени мобилни интегрирани здравно-социални услуги „патронажна грижа“ на 197 нуждаещи се лица.  Постигнат териториален обхват 15 населени места – гр. Троян и 14 села на общината. Преминали курс за рехабилитация 39 лица;
  • отпаднали или напуснали проекта преди планирания край на дейностите 76 лица в т.ч. 39  след приключен курс на рехабилитация, 24 починали, 4 поради включване в друга соц. у-га и 9 по лични причини;
  • Подобрен достъп до здравни услуги на лица от целевите групи, живеещи в Община Троян и най-вече в отдалечени и трудно достъпни населени места в нея;
  • Подобрено качеството на живот и възможностите за социално включване на 197 нуждаещи се лица, от които 111 са лица с увреждания и 86 възрастни над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване в 15 населени места на Община Троян, чрез предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в техните домове;
  • Изпълнени мерки от Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018 г., като част от процеса на деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора. Изградена алтернативна подкрепа в общността, чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа;
  • Осигурено наблюдение от медици и професионална консултация при приемане на медикаменти при хронично болни възрастни и хора с увреждания;
  • Осъществено, надграждане и допълване спектъра на предоставяните в Община Троян социални услуги по домовете на представители на целевите групи;
  • Постигнат специфичен за програмата индикатор за резултат: участници над 18 г., вкл. с увреждания, получаващи патронажна грижа: 197 с натрупване при заложен 104.

Обща стойност на усвоените средства по договора 110 613, 83 лева.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

Проект BG05M9OP001-2.040-0038-C01 „Патронажна грижа в Община Троян“, допълнителен формуляр по Процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент4“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Последна промяна: 08:54, 10 Юни 2021
Разглеждания: 516

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook