Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Приемане на списък на спортните обекти – общинска собственост, с които могат да се извършват сделки за управление и разпореждане по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта през 2022 г. 

Препис – извлечение

от

 

ПРОТОКОЛ  № 35/20.10.2022 г.

          

Относно: Приемане на списък на спортните обекти – общинска собственост, с които могат да се извършват сделки за управление и разпореждане по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта през 2022 г.  Вх.№ ОбС-Пр-214/10.10.2022 г.              

След като обсъди предложение с Вх.№ ОбС-Пр-214/10.10.2022 г. от кмета на общината, взе предвид Решение № 2 на постоянната комисия по „Образование, спорт, култура и граждански организации”, след проведено поименно гласуване, съгласно чл.27,  ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:

 

общ брой на общинските съветници

гласували общински съветници

„За”

„Против”

„Въздържали се”

29

26

26

--

--

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ТРОЯН ВЗЕ СЛЕДНОТО:

Р Е Ш Е Н И Е № 770

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.4, ал.1 от Наредба № 12 за условията и реда за предоставянето на спортните обекти, собственост на Община Троян и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 12 за условията и реда за предоставянето на спортните обекти, собственост на Община Троян, Общинският съвет – Троян приема Списък на спортните обекти – общинска собственост, с които могат да се извършват сделки за управление и разпореждане по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта през 2022 г. (приложение№1)

Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Троян за сведение и изпълнение и на Областен управител на Област Ловеч за сведение!

 

Инж. Петко Пенков

Председател на ОбС - Троян

 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 09:31, 26 Октомври 2022
Разглеждания: 355

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook