Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

22
Фев
2021
malki predpriqtia (1).jpg

На вниманието на малките предприятия!

 

Информираме Ви, че Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) обяви процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“.

Съгласно Закона за малките и средни предприятия:

чл.3, ал.1. Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

ал.2. От предприятията по ал.1 малки предприятия са тези, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.

ал.3. От предприятията по ал.1 микропредприятия са тези, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал на българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лв.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност, съгласно КИД-2008, въз основа на статистически данни за броя на малките  предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки от секторите (разпределението може да бъде видяно в Условията за кандидатстване по процедурата).

Размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 50 000 лв.

Допустими кандидати и критерии за допустимост:

  • Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
  • Допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

ВАЖНО: Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са извършвали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г., в случай че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.

  • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията малко предприятие като попълнят и представят Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 10) преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато Управляващият орган ще извършва проверка по същество относно категорията предприятие на одобрените кандидати.
  • Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
  • Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
  • Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра за кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на декларацията) на проектното предложение, като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

Начинът на изчисление на спада за съответния избран месец е даден в Условията за кандидатстване по процедурата.

Допустими дейности:

Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Недопустими дейности:

Дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени.

Категории разходи, допустими за финансиране:

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите.

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03 2021 г.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) са публикувани в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

Последна промяна: 11:07, 22 Февруари 2021
Разглеждания: 681

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook