Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

10
Май
2023
фотоволтаици

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На 09.05.2023 г. Министерство на енергетиката (МЕ) официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“, Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предложенията за изпълнение на инвестиция по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:

 • Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.

или

 • Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране с крайния получател или ще бъдат изпълнявани след сключване на договора.

С изпълнение на Инвестиция C4.I2 ще се насърчи децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници, ще се стимулира потреблението на екологично чиста енергия и ще се намали потреблението на твърди и неефективни източници на топлинна енергия в сектор домакинства.

При реализацията на инвестицията ще се използва най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи до 10 kWp, с което настоящата процедура ще се съобрази с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост 2021/C58/01 на ЕК (Технически насоки 2021/С58/01).

По Инвестиция С4.I2 „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ е предвиден общ бюджет от 240 млн. лв. (140.0 млн. лв. за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 100.0 млн. лв. национално и частно съфинансиране), който ще бъде разпределен поетапно. По настоящата процедура е определен планиран размер на инвестицията от общо 80 млн. лв., като останалият финансов ресурс ще бъде допълнително разпределен през 2023 г.  

 

Планиран размер на инвестицията

Принос от Механизма за възстановяване и устойчивост

Национално публично финансиране за невъзстановим данък добавена стойност

Съфинансиране чрез средства на Кандидата

80 млн. лв.

49.87 млн. лв.

9.97 млн. лв.

20.16 млн. лв.

 

Планираният размер на инвестицията е разпределен индикативно между Компонент 1 и Компонент 2 по следния начин:

 

Компонент

Планиран размер на инвестицията

Принос от Механизма за възстановяване и устойчивост

Национално публично финансиране за невъзстановим ДДС

Съфинансиране чрез средства на Кандидата

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ

12.8 млн. лв.

10.67 млн. лв.

2.13 млн. лв.

0 млн. лв.

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия

67.2 млн. лв.

39.20 млн. лв.

7.84 млн. лв.

20.16 млн. лв.

 

Размер на безвъзмездното финансиране за предложение за изпълнение на инвестиция

Минималният и максималният размер на финансирането за предложение по тази процедура са, както следва:

 • Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;
 • Максимален размер на финансиране за предложение по:
 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ - до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия - до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

За да бъде допустим, Кандидатът по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да отговаря на следните критерии:

 1. Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено жилище - еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда;
 2. Да е собственик на жилището, с което кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци.

Когато жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата. Когато жилището е собственост на едно или повече малолетни или непълнолетни лица и негов/техен единствен родител и родителят притежава по-малко от 51 % идеални части от жилището, не е необходимо съгласието на децата;

 1. Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства;  
 2. Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;
 3. Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди;
 4. На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
 5. В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда той следва да има и съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);
 6. В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1);

При подаване на документите за кандидатстване Кандидатът декларира посоченото обстоятелство, като в процеса на изпълнение на инвестицията Структурата за наблюдение и докладвана (Министерство на енергетиката) може да прави проверка за верността на декларираното обстоятелство и/или изиска от Кандидата документи за удостоверяване истинността на декларираните данни.

 1. В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението по настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1);
 2. В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp;

В случай че Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда следва да има:

 • при предложение по Вариант 1, за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична системи до 10 kWp  – издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация);
 • при предложение по Вариант 2, за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична системи до 10 kWp – издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадено на или след 20.01.2023 г. проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части "Конструкции", "Електро" и/или "ОВК" с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава).
 1. Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, (при предложение по Вариант 2) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1), която/които включва/т:
 • ценовите параметри на доставката и монтажа и
 • данни за техническите параметри на инсталацията/системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A към насоките за кандидатстване или по-добри от тях.
 1. Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Подаването на предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, чрез модула „Е-кандидатстване“.

Крайният срок за подаване на предложения е 17:00 часа на 10 ноември 2023 г.

С пълния пакет документи за кандидатстване можете да се запознаете на адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2

            Община Троян се ангажира да предоставя консултации на заинтересованите граждани след 24.05.2023 г.

 

 

Последна промяна: 08:30, 19 Февруари 2024
Разглеждания: 1587

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook