Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Подготовка на Община Троян за участие с проекти в Плана за възстановяване и устойчивост

17
Фев
2023
Подготовка на Община Троян за участие с…

Община Троян е в активна подготовка на предложения за изпълнение на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съфинансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост. В последните години Общината умело комбинира различни източници на финансиране за постигане на приоритетите си. Ето защо подготовката на екипа за ползването на възможностите, които ПВУ предлага са от доста време и обявяването на отделните програми се очаква с нетърпение от ръководството и екипа.

През м. януари Общината подаде първото проектно предложение по ПВУ и всеки следващ месец от първото полугодие ще бъдат подавани различни проекти. Очаква се най-висока интензивност през м. май, когато ще бъдат подадени предложенията за изпълнение на инвестициите в многофамилните жилищни сгради.

Успоредно с това, вероятно ще започне изпълнение на първите подадени проекти, а също така ще се осъществява подготовката и за следващи предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление.

I. В качеството си на конкретен допустим кандидат по обявената от Министерство на енергетиката процедура за директно предоставяне на средства „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ Инвестиция С4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, на 26.01.2023 г. Община Троян подаде проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на територията на община Троян, намиращи се в населените места гр. Троян, с. Орешак и с. Черни Осъм“. Проектът е на стойност 1 224 946,50 лв. с вкл. ДДС, в т. ч. собствено участие 473 987,50 лв.

Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в община Троян, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в населените места гр. Троян, с. Орешак и с. Черни Осъм. За целта е извършено проектиране на уличната осветителна уредба, съгласно новите Европейски норми за улично осветление.

Проектът предвижда:

 • подмяна на съществуващите осветителни тела с нови енергоефективни със светодиодна (LED) технология;
 • подмяна на осветители с високоефективни соларни, осигуряващи възобновяема енергия за системата;
 • изграждане на нова автоматизирана система за контрол, управление и мониторинг на уличното осветление и ел. консумацията;
 • подмяна на съществуващите касети и табла за улично осветление с нови, оборудвани с необходимата технология;
 • въвеждане на полунощен режим за улиците, които го позволяват.

Очаква се с изпълнението на проекта да се постигнат следните резултати:

 • подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в съответствие с нормите за осветеност;
 • намаляване на годишните разходи за електрическа енергия;
 • намаляване на емисиите от парникови газове - еквивалентни емисии въглероден диоксид (СО2) свързани с използване на електрическа енергия;
 • намаляване на рисковете от уличната престъпност;
 • намаляване на рисковете от пътно-транспортните произшествия;
 • гарантиране на възможност за по-безопасно движение на пешеходци и велосипедисти.

II. Общинската администрация, съвместно с училище СУ „Св. Климент Охридски“, започнаха подготовка на необходимите документи за кандидатстване с проект „Модернизация на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Троян“, като възложиха обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт, окрупнена КСС и други.

На 22.10.2022 г. Министерство на образованието и науката, Изпълнителна агенция „Програма за образование“, откри процедура чрез подбор на проектни предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Стълб „Иновативна България“, Компонент 1: Образование и умения.

Процедурата допуска извършване на основен ремонт, реконструкция на цялата сграда, конструктивно укрепване, мерки за енергийна ефективност на учебните сгради, ремонт на покриви, подмяна на дограма, изграждане/подмяна на ВиК инсталации, инсталации за енергия, отопление, вентилация, охлаждане, ремонт на санитарни възли, изграждане/подмяна на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия и други строително-монтажни работи за осигуряване на цялостен обновен облик на образователната институция както отвън, така и отвътре и за спестяване на енергийни, водни и други ресурси, включително прилежащото дворно място.

Максималният размер на предложението за изпълнение на инвестицията е 4 500 000 лв. с вкл. ДДС, а срокът за кандидатстване е 20.02.2023 г.

 

III. Община Троян готви технически проект, предвиждащ реконструкция на Дома за стари хора в с. Добродан, за да бъде приведен в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

С изпълнението на проектното предложение ще се подобри материалната база, чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда, подходящо обзавеждане и оборудване за осигуряване на подходящи условия за живот на възрастни хора в над трудоспособна възраст, домашна атмосфера и условия на живот близки до семейните. Ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност на сградата, изграждане на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия и отопление, с цел спестяване на енергийни и водни ресурси.

Министерство на труда и социалната политика обяви процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа.

Допустими за финансиране по процедурата са 82 бр. домове за стари хора в цялата страна.

Община Троян е в списъка с конкретни крайни получатели по процедурата с Дом за стари хора в с. Добродан, който функционира от м. септември 2012 г. и е с капацитет за 28 потребители.

 

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Крайният срок за кандидатстване е 17.03.2023 г.

IV. На 22.12.2022 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

По тази процедура усилията на Общината са насочени към енергийно обновяване на Природонаучен музей, с. Черни Осъм, като съвместно с ръководството на музея се извършва преработване на съществуващ проект, така че той да отговори на изискванията на процедурата.

Максималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда/и за обществено обслужване в областта на културата и изкуството не може да надхвърля 2 500 000 лева с ДДС.

Общината следва да предостави съфинансиране като поеме със собствени средства разходите, свързани със:

 • СМР, които са предписани в график за изпълнение на неотложните мерки в техническия паспорт на сградата, както и
 • СМР за осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Крайният срок за кандидатстване е 28.04.2023 г.

V. Процедурата с най-голям интерес от обществото и гражданите е обявената на 20.12.2022 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процедурата беше представена на обществеността на 04.01.2023 г. в салона на сградата на Общинска администрация – Троян. Информация за същата беше публикувана в печатните медии, както и на сайта на Община Троян.

Може да се каже, че заинтересованите страни вече са запознати с условията за кандидатстване.

Крайни получатели по настоящата процедура са Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, където се намира сградата.

 

Общинската администрация ежедневно оказва експертна помощ на желаещите за участие в процедурата, както с предоставяне на информация, така и с конкретно съдействие за изготвянето на необходимите от сдруженията документи.

Крайният срок за представяне на документите от страна на сдруженията на собствениците е 10.05.2023 г., а срокът в който Общината следва да обработи и подаде предложенията за изпълнение на инвестициите е 31.05.2023 г.

 

VI. Общините Ловеч и Троян започнаха диалог за евентуално партньорство по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, като запознаха операторите на обществения транспорт, действащите на териториите им, за предстоящата възможност.

Основната цел на процедурата е изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност, като:

 • Се подкрепи устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи;
 • Се създаде обществен транспорт с по-малко потребление на енергия, което ще доведе до спестяване на публичен ресурс;
 • Се реализира ефективна свързаност между градските и селските райони.

Минималният размер на безвъзмездните средства по всяко отделно предложение за изпълнение на инвестиция следва да е 2 000 000 лева с ДДС, а максималнията не може да надхвърля 8 000 000 лева с ДДС.

По процедурата могат да се предоставят безвъзмездно средства до 90% от максималния размер на ПИИ.

Кандидатът следва да осигури собствен принос в размер на 10% от разходите по ПИИ с привлечен ресурс от различни източници.

По процедурата за предоставяне на средства са задължителни партньорства. Допустими партньори са:

 • 40 градски общини (в т. ч. община Троян) от 6-те региона за планиране от ниво NUTS 2;
 • оператори на обществения градски транспорт, включително междуселищен, действащи на съответната територия.

VII. Общината винаги е заявявала своята подкрепа към местния бизнес и затова чрез вас, медиите, бихме искали да напомним на заинтересованите фирми за обявената на 02.02.2023 г. от МРРБ процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“.

Последна промяна: 14:15, 17 Февруари 2023
Разглеждания: 476

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook