Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

„Патронажна грижа +“ – нов проект в подкрепа на възрастните

15
Юни
2021
патронажна грижа

На 25.05.2021 г. Кметът на Община Троян и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха административен договор № BG05M9OP001-6.002-0143-C01 за безвъзмездна финансова помощ, в размер на 413 577 лева, за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Троян“, по Процедура „Патронажна грижа +“, от приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проектното предложение предвижда изпълнение на 2 дейности: по двете основни направления на процедурата: Направление 1: Патронажна грижа и Направление 2: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Мерките в направление 1 включват: предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги; Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Дейността „Патронажна грижа“ ще се извършва 12 месеца на 104 лица, до 2 часа на ден, от следните целеви групи: хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Мерките в направление 2 включват: Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19; Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. електронни устройства за адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

Дейността „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ ще продължи 12 месеца, като тя ще стартира още през м. май 2021г. с назначаване на допълнителен персонал в социалните услуги и сключване на допълнителни трудови договори с помощния персонал в услугите за допълнителна дейност по дезинфекция.

Дейността „Патронажна грижа“ по настоящия проект ще стартира през м. юни 2021 г., като продължение на приключващия проект „Патрнажна грижа в Община Троян“, след нов прием на заявления от кандидат потребителите, оценка на потребностите им и класиране. Персоналът по приключващия проект - здравни специалисти, социални специалисти и шофьор за осигуряване мобилност на услугата, ще бъдат преназначени веднага след набиране на потребителите. Предстои прием, подбор и обучение на допълнителен персонал - 5 медицински сестри и 5 домашни санитари за изпълнение на патронажни грижи, който ще допълни незаетите работни места при старта на проекта. 

Както и до сега ползвателите на услуги по проекта няма да заплащат такси, съгласно взето решение № 352/22.04.2021 г. на Общински съвет Троян. 

 

 

Последна промяна: 08:54, 15 Юни 2021
Разглеждания: 1583

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook