Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян стартира проект за създаване на център за подкрепа на лица с увреждания по ОП РЧР

01
Юли
2021
Създаване на Център за подкрепа на лица…

На 28.06.2021 г. от 11.00 ч. на ул. „Радецки“ №30 (пред сградата на незавършената поликлиника) гр. Троян се състоя  встъпителна пресконференция и официално откриване на строителната площадка по проект BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Бенефициент е Община Троян. Общата стойност на проекта е 999 227.12 лв., представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът на изпълнение на проекта е 31 месеца, считано от 10.08.2020 г. до 10.03.2023 г.

На събитието присъстваха: г-жа Донка Михайлова - Кмет на община Троян, г-н Цветан Спасов – Ръководител на УО на ОП РЧР, арх. Веселин Будинов – сътрудник към УО, заместник-кметовете на община Троян, г-жа Снежанка Алексиева - директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Ловеч, Даниела Петкова – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян, представители на фирмите-изпълнители на дейности по проекта, членовете на екипа за управление, представители на медиите и граждани.

Кметът на Община Троян г-жа Михайлова, откри събитията и сподели, че проектът за създаване на новия Център за подкрепа на лица с увреждания е важен за троянци поне по две причини – в него ще се предоставя активна грижа за хората с най-тежки увреждания, а недостроената сграда на поликлиниката най-после, след три десетилетия, ще бъде завършена и ще се използва от хората на Троян. В заключение на своето изказване г-жа Михайлова подчерта, че Община Троян има ангажимент към услугата, който се изразява в изграждането на съпътстващата инфраструктура – паркинг, улица и подземни комуникации, които ще обезпечат нормалното функциониране на сградата.

В своето изказване ръководителят на Управляващия орган на ОП РЧР Цветан Спасов коментира, че Община Троян е една от най-социалните общини в България с активното си участие в изпълнението на проекти по ОПРЧР и чрез реализацията на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Също така подчерта, че с новия Център за подкрепа на лица с увреждания ще се предоставя новата услуга „заместваща грижа“, благодарение на която хората, които се грижат за близките си с увреждания, ще могат да ги поверят на специалисти в комфортна защитена среда. „За нас ще бъде успех, дори и един човек да успее да започне работа, докато неговият близък с увреждане получава подкрепа“, коментира ръководителят на УО на ОП РЧР.

Ръководителят на проекта, г-жа Розалина Русенова запозна присъстващите с целите, предстоящите дейности и очакваните резултати, финансиращата програма и екипът за управление на проекта.

Припомняме, че основна цел на проекта е да осигури качествена грижа за лицата с увреждания, включително с тежки увреждания чрез изграждане на алтернативна интегрирана подкрепа в общността. Проектът включва ремонт и реконструкция, оборудване и обзавеждане на материална база за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места. В новоизградения център ще се осигурят дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, 14-дневна заместваща грижа и други подкрепящи дейности за задоволяване на индивидуалните потребности на лицата с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и подкрепа на семействата, полагащи грижа за тях. Ще се предоставят и мобилни услуги със закупени по проекта 2 превозни средства.  Продължителността на предоставяната социална услуга по проекта ще е 12 месеца, след което услугата ще се предоставя като делегирана от държавата дейност

На провелата се по-късно официална церемония за ефективния старт на проекта, кметът на община Троян Донка Михайлова и ръководителят на УО на ОП РЧР Цветан Спасов, извършиха един от най-старите български обичаи – лисване на менче с вода, с което пожелаха успех на проекта, а след това посетиха Дневния център за деца и младежи с увреждания, в който в момента се реализира проектът „Нова грижа в Община Троян“, също финансиран по ОП РЧР.

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект №BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.

 

Последна промяна: 16:31, 2 Юли 2021
Разглеждания: 884

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook