Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян стартира проект за изграждане на център за грижа за лица с умствена изостаналост по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

01
Юли
2021
Изображение 35317

На 28.06.2021 г. от 11:00 ч. на ул. „Радецки“ №30 (пред сградата на незавършената поликлиника) в гр. Троян се състоя встъпителната пресконференция по проект №BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“. Проектът е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Бенефициент е Община Троян. Общата стойност на проекта е 554 952,85 лв. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

На събитието присъстваха г-жа Донка Михайлова – кмет на Община Троян, г-н  Цветан Спасов - ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, г-жа Снежанка Алексиева - Директор на регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Ловеч, г-жа Даниела Петкова - Директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Троян, зам.-кметове на Община Троян, представители на фирмите - изпълнители на дейностите по проекта, членовете на екипа за управление на проекта, представители на медии и граждани.

Центърът за грижа за лица с умствена изостаналост ще бъде разположен на втория етаж на блок „Г“ на т. нар. „недовършена поликлиника“ в гр. Троян и ще е с капацитет 15 места. По проекта се предвижда изпълнение на необходимите строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, осигуряващи подходящи условия за живот на лицата с увреждания. В центъра ще бъдат обособени 7 спални помещения със санитарни възли, дневна, трапезария с кухненски бокс, стая за персонала. В дворното пространство ще бъдат организирани зони за отдих и контакти с беседка, за занимания на открито и за градинарство. За осигуряване на достъпна среда ще бъде монтиран асансьор.

Предоставянето на социалната услуга в изградения по настоящия проект център ще се финансира по процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Кметът на Община Троян г-жа Михайлова подчерта, че Община Троян има ангажимент към услугата, който се изразява в изграждането на съпътстващата инфраструктура – паркинг, улица и подземни комуникации, които ще обезпечат нормалното функциониране на сградата и че след три десетилетия недостроената сграда на поликлиниката най-после ще бъде завършена и ще се използва от хората на Троян.

С добре изградената си социална инфраструктура „Община Троян е една от най-социалните общини в България“ каза в заключение на своето изказване ръководителят на Управляващия орган на ОПРЧР Цветан Спасов.

***

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Последна промяна: 18:44, 1 Юли 2021
Разглеждания: 539

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook