Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян стартира проект №BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“.

27
Май
2021
Община Троян стартира проект №BG16RFOP001-5.002-0030  „Изграждане на…

На 26.05.2021 г. от 14:00 ч. в салона в сградата на Общинска администрация – Троян, пл. „Възраждане“ №1, гр. Троян, се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“. Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Бенефициент е Община Троян.

Общата стойност на проекта е 569 957,35  лв., от които 484 463,75 лв. съфинансиране от ЕФРР и 85 493,60 лв. Национално съфинансиране.

На събитието присъстваха г-жа Розалина Русенова – зам.-кмет на община Троян, инж. Бистра Чолакова - зам.-кмет на община Троян, инж. Мария Василева – ръководител на проекта, представители на изпълнителите, членове на екипа за управление на проекта и медии.

Г-жа Розалина Русенова и инж. Мария Василева запознаха присъстващите с основната цел на проекта, която е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Чрез изпълнението на дейностите на проекта се цели осигуряване на инфраструктура за социални услуги в община Троян за възрастни хора и хора с увреждания, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

Срокът за изпълнение е 24 месеца от 21.10.2020 г. до 21.10.2022 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Последна промяна: 14:48, 27 Май 2021
Разглеждания: 511

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook