Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян ще подаде две проектни предложения по новата процедура, обявена от „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“

20
Май
2022
Община Троян ще подаде две проектни предложения…

В края на месец януари 2022 г., сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обяви процедура № BG06RDNP001-19.552 – „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, приоритетна ос „Мярка 19 Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Допустимите за подпомагане дейности са свързани с обновяване на пътища и улици, площи за широко обществено ползване, социална инфраструктура, обществени сгради, спортна инфраструктура, обекти свързани с културния живот, общинска образователна инфраструктура.

Общият финансов ресурс по процедурата е 739 816,46 лв.

Максималният размер на финансова помощ за един проект е до 390 000 лв.

След анализ на нуждите, проектната готовност и изискванията на процедурата, общинска администрация се спря на две проектни предложения. Единият проект е с работно наименование „Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, представляваща парково пространство в поземлен имот с идентификатор 73198.502.274 по кадастралната карта на гр. Троян“ (градинката при НУПИ)

Проектната разработка предвижда полагане на нова асфалтова настилка на алеите и нови бордюри, на местата на които липсват. Върху съществуващото корито на недействащия шадраван се предвижда изграждане на полукръгла сцена с куполен покрив и места за сядане, в допълнение към които в полукръг срещу сцената ще бъдат изградени амфитеатрални места за сядане. Предвидено е изграждане на зони за сядане с кръгла форма, съответстваща на централния композиционен акцент със сцената, оборудвани с разнообразни по форма и размер пейки, изработени от метал и дърво. Настилката в зоните е решена с павета, като в една от тях е предвидена чешма. Съществуващата беседка ще бъде обновена. Предвидено е парково осветление по алеите и кътовете с пейки, както и декоративно осветление на сцената и по цялата дължина на подпорната стена. Осигурена е възможност за видеонаблюдение на парка.

Вторият проект е с име „Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, намираща се в кв.46, гр. Троян, попадаща в имот с идентификатор 73198.504.199 и имот с идентификатор 73198.504.281 по кадастралната карта на гр. Троян“ (терен покрай реката до подпорната стена на река Бели Осъм)

Проектната разработка предвижда благоустройствени мероприятия при подхода към имот 73198.504.281 от северозапад и продължаване на пешеходната алея до ул. „Васил Спасов“. С оглед създаването на благоприятна физическа среда за отдих и игра на открито, проектът предвижда доставка и монтаж на две беседки, изграждане на площадка за игра на деца и обособяване на зони за сядане покрай алеята. Предвидено е парково осветление по алеята и кътовете за отдих и игра на открито, отговарящо на нормите за енергоспестяващо осветление. Осигурена е възможност за видеонаблюдение.

 

Последна промяна: 08:29, 20 Май 2022
Разглеждания: 378

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook