Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян приключва проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; ж. к. „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Христо Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров"

ОБЩИНА ТРОЯН ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ  ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ТРОЯН С АДРЕСИ: УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 332; Ж. К. „МЛАДОСТ“, БЛ. 2; УЛ. „ПЕНЧО ХАДЖИ НАЙДЕНОВ“ № 7; УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" № 105 И 107 И УЛ. "ТОМА ХИТРОВ" № 23“

 

На 24.08.2023 г./четвъртък/ от 10,30 ч. в град Троян, пред МЖС на ул. „Пенчо Х. Найденов“ № 7 ще се проведе официална церемония „Откриване на обекта“, а от 11,00 ч. в Салона на Община Троян ще се проведе „Заключителна пресконференция“ по проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; ж. к. „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Христо Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров" № 23“.

Проектът е финансиран по процедура № BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Бенефициентът е Община Троян. Общата стойност на проекта е 1 499 980,58 лв., от които 1 274 983,49 лв., европейско финансиране и 224 997,09 лв. - национално съфинансиране. 

Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност на жилищния сектор в град Троян. Изпълнените дейности водят до подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко допринася за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено-за намаляване на емисиите на парникови газове.

Подобряването на жилищния фонд води до по-добро качество на въздуха и подобяване условията на живот в него.

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; ж. к. „Младост“, бл.2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Христо Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров" № 23“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..

Последна промяна: 10:22, 23 Август 2023
Разглеждания: 253

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook