Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян приключва проект №BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“

09
Сеп
2022
покана

На 13.09.2022 г. (вторник), от 11:00 ч.  в гр. Троян, ул. „Радецки“ №30 (пред сградата на поликлиниката) ще се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“. На събитието ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002-0028-C02 от 19.06.2020 г. по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Бенефициент е Община Троян. Общата стойност на проекта е 554 952,85 лв., от които 471 709,93 лв. европейско съфинансиране и 83 242,92 лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

С изпълнението на проекта са създадени качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания, които допринасят за постигане на интегриран подход при грижата за възрастните хора и хората с увреждания с ясен социален ефект и въздействие.

 

Програма:

10:45 – 11:00 ч.   Регистрация на участниците

11:00 – 11:05 ч.   Откриване на пресконференцията от водещ

11:05 – 11:15 ч.   Изказвания на официалните лица

11:15 – 11:25 ч.   Представяне на крайните резултати и постигнатия ефект от реализирането  на заложените по проекта дейности

11:25 – 11:35 ч.   Въпроси и изказвания от присъстващите      

11:35 ч.                Закриване на пресконференцията

 

Очакваме Ви!

 

 

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Последна промяна: 13:21, 9 Септември 2022
Разглеждания: 372

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook