Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян подписа договор за изпълнение на проект ИСУН №BG16RFOP001-6.002-0017 „Археологически комплекс СОСТРА – реставрация, експониране и социализация“

На 18.12.2020 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – Главна дирекция „Стратегически планиране и програми за регионално развитие“ и Община Троян се подписа договор за изпълнение на проект ИСУН BG16RFOP001-6.002-0017 „Археологически комплекс СОСТРА – реставрация, експониране и социализация“.

Проектът се финансира с комбинирана подкрепа по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристическите атракции“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, финансов инструмент и собствено участие.

Общата стойност на проекта е 2 103 077,63 лв., в т. ч.

  • Безвъзмездна финансова помощ:                                               1 475 525,42 лв. (70,16%)
  • Финансов инструмент от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и Банка ДСК“ АД:                                                                                                         405 763,80 лв. (19,29%)
  • Собствено участие:                                                                         221 788,40 лв. (10,55%)

Проектно предложение „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация“ обхваща консервация и физическа защита на разкритите археологически структури Римски кастел Состра и Римски път; изграждане на пешеходен ж. п. прелез, посетителски център и паркинг; популяризация на района; повишаване на културния и икономически статус на мястото и разкриване на възможности за самофинансиране на поддръжката му и благоустройствени дейности; осигуряване на заетост на местни специалисти и обслужващ персонал и др. Същевременно археологическата субстанция е съхранена във вид, позволяващ достатъчно ниво на познавателност при изявата й посредством приложими консервационно-реставрационни методи. С настоящия проект се гарантира опазване на културното наследство и неговата социализация. На следващ етап се предвиждат консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи в зоната на Римска крайпътна станция, изграждане на мотел с ресторант, както и свързаните с посочените обекти пътна връзка между двата археологически обекта – „Римски кастел и римски път“ и „Римска крайпътна станция“, които са разположени от двете страни на републикански път II-35.

Срокът за изпълнение на договора е 24 месеца от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж, Образец 2 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Този документ е създаден в рамките на проект ИСУН №BG16RFOP001-6.002-0017 „Археологически комплекс СОСТРА – реставрация, експониране и социализация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Последна промяна: 11:32, 24 Март 2021
Разглеждания: 338

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook