Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян отчита стратегия за развитие на образованието за 2014-2020 година

15
Юни
2021
стратегия в образованието

На заседанието на Общинския съвет през месец май Община Троян отчете изпълнението на Стратегията за развитие на образованието за периода 2014-2020 година.

Стратегия за развитие на образователната система в община Троян за периода 2014-2020 г.  е дългосрочен документ, в който са определени визията и приоритетите за изпълнение на общинската политика в сферата на образованието до 2020 г. Тя е приета с Решение № 660/ 2014 г. на Общински съвет – Троян  и  е реализирана чрез мерки и дейности, разработени в  три Програми за изпълнение на  Стратегията, разделени на три етапа:

  • І етап обхваща периода 2014–2016 година и е приет заедно с приемането на Стратегията с Решение № 422/ 27.04.2017/ Протокол № 20 на ОбС- Троян/.
  • ІІ етап обхваща периода 2017–2018 година. Изпълнението му е представено пред Общински съвет с Отчет за изпълнение на Програма към стратегията за развитие на образователната система в община Троян за периода 2017-2018 г. и  е прието с Решение № 914/ 28.03.2019 г./ протокол № 41 на ОбС- Троян/.
  • ІIІ етап обхваща периода 2019–2020 година и във връзка с приключване както на III етап, така и на програмния период в общински съвет Троян е внесен за обсъждане и гласуване в Общински съвет – Троян и приет с Решение № 391/27.05.2021 г. Отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на образователната система в община Троян (2014- 2020 г.).

Отчетът представлява цялостен анализ на развитието на образователната система в община Троян. Общината отчита устойчивост в развитието на образованието и оптимална мрежа от образователни институции.

Според отчета важно постижение в дейността през периода е отлично поддържаната и модернизирана материална база и инфраструктура;

Максимален е обхватът на деца и ученици. Интересен факт е, че в последните две години броят на записаните в първи клас деца е по-голям от родените по настоящ адрес в общината. Устойчиво намалява броят на децата преждевременно напуснали училище, като за учебната 2019-2020 г. отпадналите деца са 5, което е под 1% от учениците.

Осигурено е здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 7 години. Обединеното хранене е ефективен модел, който ще бъде приложен и в училищата.

Организирано е целодневно обучение за учениците от I до VII клас с осигурени квалифицирани педагогически специалисти, транспорт и хранене за децата.

Утвърдени са иновативни, средищни и защитени училища и детски градини. Професионалното образование и обучение все повечее ориентирано към нуждите на бизнеса.

Балансирано е разпределението и разходване на финансовите ресурси на база делегирани бюджети.

Община Троян осигурява ежегодно дофинансиране от общинския бюджет на маломерни и слети паралелки, превоз на ученици, столово хранене, плувен басейн, „Училище сред природата“ и финансово подпомагане на деца с изявени дарби и на абитуриенти – сираци, полусираци и в тежко материално положение.

Основните изводи и препоръки в отчета, насочени към предстоящия нов стратегически документ, касаещ развитието на образованието за период 2021-2030 г. са насочени към повишаване качеството на образователно-възпитателния процес, чрез активно използване на информационно-комуникационните технологии. Предвижда се  въвеждане на нови и разширяване на съществуващите иновативни методи на преподаване, създаване на добра работна среда за мотивиране, привличане и задържане на млади педагогически специалисти в системата на образованието. Община Троян ще работи за поддържане на образователната структура  в съответствие с потребностите и разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

Към предизвикателствата е отнесено и повишаване на ефективността при управлението на публичните разходите за образование.   

Ще се работи още за:

- Осигуряване на позитивна подкрепяща среда в училища и детски градини (обезопасяване на прилежащите зони; изграждане на осветителни системи в дворните пространства; подобряване на условията за работа и др.).

 - Непрекъснато поддържане и обновяване на материалната база.

 -Подобряване на механизма на сътрудничество и споделяне на отговорности между образователните институции, родителите, бизнеса и местна власт.

 - Разширяване на дейностите за подкрепа за пълноценно личностно развитие на младите хора (приобщаващо образование; превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици; развитие на интересите и способностите; кариерно ориентиране и консултиране; подобряване на детското здраве и социално включване на децата; обществена ангажираност и участие на младите хора; повишаване отговорността на родителите).

Предизвикателства пред образователната система през новия период са свързани основно с овладяване на процесите на демографска криза.

Като риск пред по-нататъшното функциониране на образователната система се определят:

- Осигуряване на млади квалифицирани педагогически кадри за обезпечаване на учебния процес.

- Отчитане на необходимостта от дофинансиране на издръжката на потенциално увеличаващите се маломерни и слети групи/паралелки.

- Осъществяването на ценностите и на организацията на приобщаващото образование, изискващи просветеност и активност на родителската общност, чувствителност на обществото към проблемите на децата и учениците, разбиране за отговорностите на всички и за необходимостта от толерантност и търпимост.

- Задържане на учениците от етническите  и уязвимите групи в училищната общност и постигане на добри образователни резултати.

Предстои публично обсъждане с представители на образователните институции на проекта на новия програмен документ Стратегическа рамка за развитие на образованието на Община Троян за програмния период 2021-2030 год.,  приоритетите, към които ще бъдат ориентирани нашите мерки и дейности,  както и основните акценти в Плана за изпълнение на Стратегическа рамка за развитие на образованието на Община Троян (2021-2024 г.) на 10.06.2021 г. от 17.30 часа.

Очакваме техните мнения и предложения, с които ще включим по целесъобразност в проектите на документите преди да бъдат внесени за обсъждане и гласуване на предстоящата сесия на общински съвет.

 

Последна промяна: 08:50, 15 Юни 2021
Разглеждания: 569

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook