Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян отчита стратегия за развитие на образованието за 2014-2020 година

15
Юни
2021
Община Троян отчита стратегия за развитие на…

На заседанието на Общинския съвет през месец май Община Троян отчете изпълнението на Стратегията за развитие на образованието за периода 2014-2020 година.

Стратегия за развитие на образователната система в община Троян за периода 2014-2020 г.  е дългосрочен документ, в който са определени визията и приоритетите за изпълнение на общинската политика в сферата на образованието до 2020 г. Тя е приета с Решение № 660/ 2014 г. на Общински съвет – Троян  и  е реализирана чрез мерки и дейности, разработени в  три Програми за изпълнение на  Стратегията, разделени на три етапа:

  • І етап обхваща периода 2014–2016 година и е приет заедно с приемането на Стратегията с Решение № 422/ 27.04.2017/ Протокол № 20 на ОбС- Троян/.
  • ІІ етап обхваща периода 2017–2018 година. Изпълнението му е представено пред Общински съвет с Отчет за изпълнение на Програма към стратегията за развитие на образователната система в община Троян за периода 2017-2018 г. и  е прието с Решение № 914/ 28.03.2019 г./ протокол № 41 на ОбС- Троян/.
  • ІIІ етап обхваща периода 2019–2020 година и във връзка с приключване както на III етап, така и на програмния период в общински съвет Троян е внесен за обсъждане и гласуване в Общински съвет – Троян и приет с Решение № 391/27.05.2021 г. Отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на образователната система в община Троян (2014- 2020 г.).

Отчетът представлява цялостен анализ на развитието на образователната система в община Троян. Общината отчита устойчивост в развитието на образованието и оптимална мрежа от образователни институции.

Според отчета важно постижение в дейността през периода е отлично поддържаната и модернизирана материална база и инфраструктура;

Максимален е обхватът на деца и ученици. Интересен факт е, че в последните две години броят на записаните в първи клас деца е по-голям от родените по настоящ адрес в общината. Устойчиво намалява броят на децата преждевременно напуснали училище, като за учебната 2019-2020 г. отпадналите деца са 5, което е под 1% от учениците.

Осигурено е здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 7 години. Обединеното хранене е ефективен модел, който ще бъде приложен и в училищата.

Организирано е целодневно обучение за учениците от I до VII клас с осигурени квалифицирани педагогически специалисти, транспорт и хранене за децата.

Утвърдени са иновативни, средищни и защитени училища и детски градини. Професионалното образование и обучение все повечее ориентирано към нуждите на бизнеса.

Балансирано е разпределението и разходване на финансовите ресурси на база делегирани бюджети.

Община Троян осигурява ежегодно дофинансиране от общинския бюджет на маломерни и слети паралелки, превоз на ученици, столово хранене, плувен басейн, „Училище сред природата“ и финансово подпомагане на деца с изявени дарби и на абитуриенти – сираци, полусираци и в тежко материално положение.

Основните изводи и препоръки в отчета, насочени към предстоящия нов стратегически документ, касаещ развитието на образованието за период 2021-2030 г. са насочени към повишаване качеството на образователно-възпитателния процес, чрез активно използване на информационно-комуникационните технологии. Предвижда се  въвеждане на нови и разширяване на съществуващите иновативни методи на преподаване, създаване на добра работна среда за мотивиране, привличане и задържане на млади педагогически специалисти в системата на образованието. Община Троян ще работи за поддържане на образователната структура  в съответствие с потребностите и разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

Към предизвикателствата е отнесено и повишаване на ефективността при управлението на публичните разходите за образование.   

Ще се работи още за:

- Осигуряване на позитивна подкрепяща среда в училища и детски градини (обезопасяване на прилежащите зони; изграждане на осветителни системи в дворните пространства; подобряване на условията за работа и др.).

 - Непрекъснато поддържане и обновяване на материалната база.

 -Подобряване на механизма на сътрудничество и споделяне на отговорности между образователните институции, родителите, бизнеса и местна власт.

 - Разширяване на дейностите за подкрепа за пълноценно личностно развитие на младите хора (приобщаващо образование; превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици; развитие на интересите и способностите; кариерно ориентиране и консултиране; подобряване на детското здраве и социално включване на децата; обществена ангажираност и участие на младите хора; повишаване отговорността на родителите).

Предизвикателства пред образователната система през новия период са свързани основно с овладяване на процесите на демографска криза.

Като риск пред по-нататъшното функциониране на образователната система се определят:

- Осигуряване на млади квалифицирани педагогически кадри за обезпечаване на учебния процес.

- Отчитане на необходимостта от дофинансиране на издръжката на потенциално увеличаващите се маломерни и слети групи/паралелки.

- Осъществяването на ценностите и на организацията на приобщаващото образование, изискващи просветеност и активност на родителската общност, чувствителност на обществото към проблемите на децата и учениците, разбиране за отговорностите на всички и за необходимостта от толерантност и търпимост.

- Задържане на учениците от етническите  и уязвимите групи в училищната общност и постигане на добри образователни резултати.

Предстои публично обсъждане с представители на образователните институции на проекта на новия програмен документ Стратегическа рамка за развитие на образованието на Община Троян за програмния период 2021-2030 год.,  приоритетите, към които ще бъдат ориентирани нашите мерки и дейности,  както и основните акценти в Плана за изпълнение на Стратегическа рамка за развитие на образованието на Община Троян (2021-2024 г.) на 10.06.2021 г. от 17.30 часа.

Очакваме техните мнения и предложения, с които ще включим по целесъобразност в проектите на документите преди да бъдат внесени за обсъждане и гласуване на предстоящата сесия на общински съвет.

 

Последна промяна: 08:50, 15 Юни 2021
Разглеждания: 513

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook