Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

На 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Троян, Ж.К. „Лъгът“ бл. №11 „Хисар“ община Троян стартира проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: Ж. К. „Лъгът”, бл. 11 „Хисар”; Ж. К. „Младост”, бл.5

12
Апр
2021
На 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в…

Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.003-0019-С01 от 03.09.2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрова в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Бенефициент е Община Троян. Общата стойност на проекта е 1 442 988,12 лв., от които 1 226 539,90 лв. съфинансиране от ЕФРР и 216 448,22 лв. Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 24 месеца от 03.09.2020 г. до 03.09.2022 г.

На встъпителната пресконференция и официалната церемония „Първа копка“ присъстваха г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян, инж. Таня Димитрова  – Ръководител на проекта; членове на екипа за управление на проекта; представители на фирмите-изпълнители на дейностите по проекта; представители на сдруженията на собствениците; представители на медии и граждани.

Пресконференцията беше открита от г-жа Донка Михайлова – кмет на община Троян.

След което, инж. Димитрова запозна гости и медии с предстоящите дейности и очаквани резултати от проекта, финансиращата програма и екипът за управление. Символичното начало на строителните работи „Първа копка“ направиха г-жа Михайлова – кмет на Община Троян и г-н Светлин Владимиров - изпълнител на строително-монтажните работи на обект бл.11 „Хисар“.

Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Троян. Подобряването на жилищния фонд ще доведе и до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията на живот в него.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.003-0019 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. „Лъгът”, бл.11 „Хисар”; ж. к. „Младост”, бл. 5”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Последна промяна: 14:34, 12 Април 2021
Разглеждания: 439

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook