Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Консултиране с местната общност на намерение за кандидатстване с концепция за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на река „Осъм“

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за консултиране с местната общност на намерение за кандидатстване с концепция за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на река „Осъм“ и нейните притоци, по процедура BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“  2021-2027 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 27.06.2023 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството откри процедура BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за кандидатстване с концепции за ИТИ.

Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2.

Включените в концепциите проектни идеи могат да получат финансиране от:

  • Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.;
  • Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г;
  • Програма „Конкурентноспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.;
  • Програма „Образование“ 2021-2027 г;
  • Програма „Околна среда“ 2021-2027 г;
  • Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Съобразно одобрената методика за подбор и приоритизация, приоритет ще се дава на комбинирани концепции, съдържащи проектни идеи: с интегрирани мерки от различни сектори (здравеопазване, социални услуги, култура, образование, транспорт, жилищно настаняване, икономика, околна среда, туризъм); в партньорство на различни видове заинтересовани страни - публичен орган, частно-правен субект, юридическо лице с нестопанска цел; адресиращи нуждите на повече от една община; които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове за споделено управление.

С приоритет ще се финансират и концепции, които прилагат принципите на Новия Европейски Баухаус (естетика, устойчивост, приобщаване), имат надобщинско значение и допринасят за развитието на функционални зони и връзки, включват инвестиции в различни сектори и комбинират инфраструктурни с „меки мерки“, адресират уязвими групи и територии или климатичните промени и други.

Климатичните промени и увеличаващите се през последните години потребности от площи на открито за широкообществено ползване доведоха до нуждата от по-пълноценно използване и включване на река Бели Осъм и прилежащите ѝ пространства в градския живот, с което не само ще се подобрят условията за живот, но и ще се увеличи привлекателността на града като туристически център.

Предвид изложеното, Община Троян работи по разработката на концепция за развитие на териториите по поречието на река „Осъм“ и нейните притоци. В разработваната концепция Община Троян предвижда участието на партньори от различни сфери, като всеки от тях ще изпълнява дейности, свързани с реализацията на концепцията. Сред партньорите са Община Ловеч, Община Летница, „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян, Сдружение „Театрална школа Нюанси“, гр. Троян, Народно читалище „Наука-1870 г.“, гр. Троян, Основно училище „Иван Хаджийски“, гр. Троян, Средно училище „Тодор Кирков“, гр. Ловеч.

Проектните идеи, предлагани от Община Троян са свързани със създаването на съвременна, безопасна градска среда и интегриране на река Бели Осъм и прилежащите ѝ пространства в градското ежедневие. Планирани са следните дейности:

- Реконструкция на централна градска зона – площад „Възраждане“ и прилежащ терен от ул. „Васил Левски“;

- Корекция на река Бели Осъм в необходимите участъци от мост при „Витекс“ до мост при „Централен кооперативен пазар“;

- Изграждане/обособяване на крайбрежна алея и зони за отдих по десния бряг на река Бели Осъм в участъка от мост при „Витекс“ до мост при „Централен кооперативен пазар“ и изграждане на площадка за игра на деца и осъвременяване на зона за отдих на левия бряг на река „Бели Осъм“ до въжен мост при „Дъскотина“;

- Реконструкция на пешеходни мостове над река „Бели Осъм“ - пешеходен мост в централна градска част, въжен мост при „Дъскотина“ и Военно формирование 24430, въжен мост при сграда на „Електрохолд“ АД (Енерго) и стоманен мост срещу бивш ЗММ „Машстрой“;

- Реконструкция на ул. „Акад. Ангел Балевски (от мост при РСБЗН-Троян до мост при „Велде България“ АД) и реконструкция на прилежащо мостово съоръжение над река Бели Осъм при РСПБЗН – гр. Троян.

- Провеждане на иновативни културни събития - фестивали на изкуствата, летни сцени на открито и творчески работилници, като за целите на събитията на открито ще бъде закупено необходимото оборудване - отговорен партньор Сдружение „Театрална школа Нюанси“, гр. Троян;

- Активиране, мотивиране и включване в заетост на неактивни безработни лица за организиране на сезонни и тематични базари за популяризиране на екологично чисти продукти от местни производители - отговорен партньор „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян;

- Десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията. Извършване на учителска мобилност - учители от СУ „Тодор Кирков“ ще посетят ОУ „Иван Хаджийски“ за обмяна на добри практики и опит в работата със социално слаби и уязвими групи - отговорен партньор ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян;

- Реконструкция и рехабилитация на мостови съоръжения над река Осъм и създаване на пешеходни и рекреационни зони, както и изграждане на велоалеи по западния бряг на река Осъм - отговорен партньор Община Ловеч;

- Развитие на местните забележителности чрез превръщане на прилежащите пространства на река Осъм в туристическа атракция за града и региона - парк „Калето“, гр. Летница – отговорен партньор Община Летница.

В тази връзка, Общинска администрация – Троян предоставя възможност на местната общност и всички заинтересовани страни, в срок до 26.09.2023 г. включително, да представят своята подкрепа, становища и предложения за промени и допълнения по представената концепция и предложените проектни идеи на ел. поща postbox@troyan.bg или в Център за административно обслужване в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” №1.

Обръщаме внимание, че предложенията следва да отговарят на изискванията за финансиране на съответната програма и да са в съответствие с принципите и ценностите на Новия Европейски Баухаус.

Новият европейски Баухаус (НЕБ) е инициатива, която изразява амбицията на ЕС да създаде красиви, устойчиви и приобщаващи места, продукти и начини на живот. Той насърчава нов начин на живот, при който стилът е съпътстван от устойчивост, което ускорява екологичния преход в различни сектори на нашата икономика като строителство, обзавеждане и мода, както и в нашите общества и в други области от нашето ежедневие.

Отвъд личните предпочитания, НЕБ поставя творческия процес на проекта в основата на това, което го прави красив. Красив проект се ражда, когато авторите инвестират колективна чувствителност, интелигентност и компетенции, положително и обогатяващо преживяване, за да създадат за хората отвъд функционалността. Красив е проект, който се грижи за околната среда и своите потребители, насърчава взаимната грижа и е мощен двигател на промяната. Основната амбиция за устойчивост на НЕБ се отнася до способността да се поддържа или разширява използваемостта чрез обновяване или повторно свързване с природата. Трите най-важни принципи на устойчивостта са рециклиране, създаване на кръгова икономика и създаване на нови ценности. Третата основна ценност на НЕБ се основава на концепцията за включване, равенство, икономическа и физическа достъпност.

Повече информация за изискванията по обявената процедура може да бъде получена на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fa6b3a4d-c93a-46f5-a98d-744b07bcfb8d.

 

Разчитаме на Вашето активно участие.

 

Последна промяна: 09:27, 20 Октомври 2023
Разглеждания: 441

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook