Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кметът на община Троян внася Проект на Програма за демографската политика на Община Троян за периода 2021 -2023 г. на следващото заседание на Общинския съвет

18
Апр
2021
Кметът на община Троян внася Проект на…

Сред планираните дейности са безвъзмездно предоставяне на терени – общинска собственост на млади семейства за изграждане на жилища, увеличаване с 50% на размера на еднократните помощи за раждане на деца, осигуряване на възможност за обезпечаване на всички заявени инвитро процедури чрез финансиране от общинския фонд

Кметът на община Троян внесе в Общинския съвет Програма за демографската политика на Община Троян за периода 2021 - 2023 г. Изготвянето ѝ е наложено от необходимостта да бъдат намерени бързо точните решения за справяне с общия за цялата страна демографски проблем, от който Община Троян не прави изключение.

Демографската политика е сред важните приоритети, заложени в Управленската програма на Кмета на община Троян. Подготвената програма отразява провеждането на целенасочена и последователна политика, обединяваща усилията на местните органи на властта, всички институции и структури на гражданското общество.

Тя формулира приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика на община Троян до 2023 г., насочени към забавяне темповете на намаляване на населението с тенденция за стабилизирането му в един по-дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост и квалификация, способности и умения.

Направеният в документа анализ сочи, че текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниски нива на раждаемост  и високи нива на обща смъртност. Въпреки че, според официалните статистически данни демографските, социални и икономически процеси в община Троян не правят изключение от тези в останалите общини от областта, и дори по определени показатели се оказват по-благоприятни, фактите будят тревога и налагат незабавен анализ на проблемите в тази област и изясняване на възможностите за тяхното решаване.

Обект на общинската програма е цялото население на общината. Тя отчита особеностите и специфичните потребности, характерни за всички фази на човешкия жизнен цикъл (младост, трудоспособна възраст и пенсионна възраст). Всяка от възрастовите групи заема определено място и изпълнява своя роля както в социално-икономическите отношения, така и в отношенията между поколенията.

Пет са основните направления, в които ще бъдат прилагани мерки: насърчаване на раждаемостта, чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, намаляване на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст, адаптиране на социалните системи към демографските промени, подобряване на общата демографска информираност и сексуално - репродуктивна култура на населението, подобряване на качеството на живот в общината.

Голяма част от планираните дейности са насочени към подкрепата на млади семейства  - увеличаване с 50% на размера на еднократните помощи за раждане на деца, осигуряване на възможност за обезпечаване на всички заявени инвитро процедури чрез финансиране от общинския фонд, безвъзмездно предоставяне на терени – общинска собственост на млади семейства за изграждане на жилища. От последната опция могат да се възползват и фирми за изграждане на ведомствени жилища.

 Не на последно място по важност са осигурените гаранции, че всяко дете от общината ще има достъп до детски ясли, детски градини, предучилищни форми на обучение и услуги за отглеждане и възпитание. Отбелязано е приетото за 2021 г. намаляване с 33 % на таксите за посещение на детска градина на децата, подлежащи на задължително обучение (4-6 години).

Ще бъде запазена цената от 1,20 за тристепенно хранене в Детска млечна кухня, чрез дофинансиране от общинския бюджет, а като непосредствен ангажимент изпъква грижа за подобряване на храненето в детските градини, чрез осигуряване на екологично чисти плодове и зеленчуци собствено производство.

Предвидено е създаване на обединено хранене в училищата по модела на храненето в детските градини и въвеждане на биопродукти в храненето на учениците.

Важен акцент е кадровото обезпечаване на троянските лечебни заведения чрез осигуряването на финансова подкрепа (стипендии) за обучение на млади лекари и медицински сестри и съставянето на пакет от преференции за медицински специалисти, готови да започнат работа в болниците в общината. Търсят се възможност за кадровото укрепване на АГ-отделението в МБАЛ с лекари-специалисти и акушерки чрез провеждане на срещи във висшите училища със студенти, които биха проявили интерес към започване на работа в общинската болница.

Програмата предвижда МБАЛ – Троян да получи подкрепа за подготовката на проект с европейско финансиране за подобряване на материалната си база и медицинско оборудване по Плана за възстановяване и устойчивост.

Приоритет   е поддръжката на динамичен модел на професионално образование, основано на нуждите на местния бизнес, като неефективните и неприложими специалности ще отстъпят място на нови, актуални професионални паралелки, съобразени с потребностите  на пазара на труда. Ще продължи и подкрепата за оборудване на STEM кабинети във всички училища на територията на общината.

Подобряването на качеството на живот в общината също е заложено сред приоритетите на Програмата, като за целта е планирано изграждане и реконструиране на паркове и детски площадки, ежегодно нарастване на средствата за култура и спорт с по 10% и изграждане на Многофункционална спортна зала.

В социалната сфера тенденцията е не само да се осигури устойчивост на създадените социални услуги, но и надграждането им чрез изграждане на нова материална база и предоставяне на допълнителни социалните услуги, включително на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, (вкл. с тежки множествени увреждания) с капацитет 30 места, дневна грижа и осигуряване на заместваща грижа в гр. Троян, Център за грижа за лица с умствена изостаналост гр. Троян с капацитет 15 места, Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол с капацитет 15 места.

Траен е и ангажиментът на общинското ръководство за осигуряване на качество на живот във всички населени места на общината, посредством запазването на висок ръст на капиталовите разходи в селата.

Подготвената от общинска администрация програма се стреми да предложи максимално ефективни решения във всички сфери на обществения живот, за да бъде постигнато задържане и промяна на негативните демографски процеси. Програмата трудно би постигнала целите си без провеждане на адекватна държавна политика, която да осигурява еднопосочност в усилията на държавата и общините. Истински положителен ефект и трайни резултати може да има само при активно партньорство между общинските структури, държавните институции, работодателите и структурите на гражданското общество.

Последна промяна: 09:13, 18 Април 2021
Разглеждания: 1034

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook